Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-725/06.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.36.78, местност „Кузни бунар” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Анастасия Георгиева Вукадинова и Катя Костадинова Вонидова, че със Заповед № РД-08-725/06.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.36.78, местност „Кузни бунар" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                        - Етажност /Височина/ - 1 -  3  /3.00 м. - 10.00 м./

                                        - Плътност  на  застрояване - Ппл. застр. - 60 %

                                        - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.2

                                        - Минимална  озеленена  площ - П озел. - 40 %

 цел изграждане на eдна сграда за обществено обслужване с предназначение „Къща за настаняване на туристи" съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Никола Матеев Попниколов, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

 Заповед № РД-08-726/06.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 - дневен срок, считано от изтичане на 7 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.