Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 2/28.11.2019г. на заседание на ОбС

 

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

                                    

       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №3

 

1.Общински съвет Сапарева баня     одобрява предложената от Кмета на Община Сапарева баня структура на Общинска администрация в Община Сапарева баня,   съобразно графичната част, представляваща неразделна част от настоящото решение (Приложение 1), като се запазва числеността на персонала съгласно Решение №1 от Протокол №2/27.11.2015г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №4

 

1.    Общински съвет Сапарева баня създава временна комисия, която да изготви предложения за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация гр. Сапарева баня.

2.       Временна комисия в състав от пет съветника

1.    г-н Иван Базиргянов 

2.     г-н Любен Кръстев

3.     г-н Иван Куйов

4.     г-жа Силвия Гладникова

5.     г-н Явор Дамянов

 

3.    Срокът на действие на Временната комисия е 1 месец.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                             

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №5

 

1.      Общински съвет Сапарева баня създава седем Постоянни комисии и определя следния брой членове към всяка комисия както следва:

1.1. ТСУ (Териториално селищно устройство ) - 5 броя членове;

1.2. Образование, култура, вероизповедание, опазване и поддържане на архитектурни паметници - 3 броя членове;

1.3. Бюджет, финанси, евроинтеграция - 5 броя членове;

1.4. Транспорт, безопасност на движението и обществен ред - 3 броя членове

1.5. Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване - 3 броя членове;

1.6. Селско, горско стопанство и околна среда - 3 броя членове;

1.7. Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

2.   Определя следните членове към създадените Постоянни комисии:

 

2.1.  ТСУ (Териториално селищно устройство )

2.1.1.   Николай Мертекчийски

2.1.2.   Йордан Чучуганов

2.1.3.   Силвия Гладникова

2.1.4.   Явор Дамянов

2.1.5.  Сашо Иванов

 

2.2. Образование, култура, вероизповедание, опазване и поддържане на  архитектурни паметници

2.2.1.   Иван Куйов

2.2.2.    Никола Фарфаров

2.2.3.   Орлин Пехливански

 

2.3. Бюджет, финанси, евроинтеграция

2.3.1. Никола Фарфаров

2.3.2.  Любен Кръстев

2.3.3. Любомир Георгиев

2.3.4.  Иван Базиргянов

2.3.5.   Силвия Гладникова

 

2.4. Транспорт, безопасност на движението и обществен ред

2.4.1. Иван Куйов

2.4.2.Светослав Андреев

2.4.3.Сашо Иванов

 

2.5. Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване

 2.5.1.  Йордан Чучуганов

 2.5.2. Явор Дамянов

 2.5.3. Николай Мертекчийски    

 

 2.6. Селско, горско стопанство и околна среда

 2.6.1. Любен Кръстев

 2.6.2.   Иван Базиргянов

2.6.3. Иван Куйов

 

 2.7. Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

2.7.1. Любомир Георгиев;

2.7.2. Орлин Пехливански;

2.7.3. Силвия Гладникова

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ

Общинският съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №6

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет Сапарева баня инж. Васил Георгиев Маргин - Председател на Общински съвет Сапарева баня.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №7

 

  1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие Председателят на Общински съвет Сапарева баня да членува в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации" .

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл. 26, ал.1 и ал.3, т.2 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е  №8

 

1.   Председателят на Общински съвет Сапарева баня работи при непълно работно време /4 часа/.

2.    Председателят на Общински съвет Сапарева баня получава основно месечно трудово възнаграждение, в размер на 90% от основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на Община Сапарева баня, пропорционално на работното време, считано от 11.11.2019 година.

3.    Определя платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет Сапарева баня в размер на 20 работни дни.

4.    Председателят на Общински съвет Сапарева баня получава допълнително възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит  в размер на 1% върху основната месечна работна заплата.

5.    При промяна на основното месечно възнаграждение на Кмета на Общината в съответствие с действащите нормативни актове на Министерски съвет се извършва промяна на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4, и 5 от Закона за местното   самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.12, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

                                                                                            Решение №9

 

 I. Общински съвет Сапарева баня освобождава от длъжност управителя  на „НОВ ПРОЕКТ - САПАРЕВА БАНЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление - общ. Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. "Германея"  №1 Любен Стоянов Кръстев.

 II. Общински съвет Сапарева баня избира за временно изпълняващ длъжността Управител „НОВ ПРОЕКТ - САПАРЕВА БАНЯ" ЕООД, до провеждане на конкурс Йордан Георгиев Камджилов

  III. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня  да сключи договор за управление на дружеството с избрания управител на дружеството до провеждане на конкурс.

   IV. Общински съвет Сапарева баня упълномощава новоизбрания управител да  извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването  на промените в Агенция по вписванията-Търговски регистър.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 и т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с  чл.10, ал.1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници

 

 Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №10

 

1.Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сапарева баня 2019-2022.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

                                             

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2, чл. 20 и чл. 17, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка  с чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)  

 

 

Общински съвет- гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №11

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня.

2.Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.26а, ал.2 от Закона за Народните читалища, чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.12 и  ал.2, чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №12

 

 I. ОбС гр. Сапарева баня приема предложенията за дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня през 2020г., както следва:

1.       Предложения за дейността на НЧ „Просветен лъч-1905" - гр. Сапарева баня

2.       Предложения за дейността на НЧ „От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3.       Предложения за дейността на НЧ „Народни будители-1926" - с. Сапарево

4.       Предложения за дейността на НЧ „Пробуда-1923" - с. Овчарци

5.       Предложения за дейността на НЧ „Нов живот - 1928" - с. Ресилово

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №13

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „Лил - 2011" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. Бригадирска №16, ЕИК 201647957, представлявано от Станислав Станоев Скендерски, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Йордан Попмихайлов", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.825 по КК на гр.Сапарева баня - второстепенна улица, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.824 по КК на гр.Сапарева баня - второстепенна улица.

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Лил - 2011" ЕООД гр. Сапарева баня право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №33/23.08.2019  година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №14

           

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „Котлоремонт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. Саморанска №37, ЕИК 109525673, представлявано от Красимир Иванов Влахов, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.848 по КК на гр.Сапарева баня - ул. „Пчела", поземлен имот с идентификатор №65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Паничище", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.861 по КК на гр.Сапарева баня - ул. „Пчела", поземлен имот с идентификатор №65365.601.855 - ул. „Липа".

  2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Котлоремонт" ЕООД гр. Дупница право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №31/23.08.2019  година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

  4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

 

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

           РЕШЕНИЕ №15

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Христо Георгиев Добрев следните поземлени  имоти: 

  • Имот с проектен идентификатор № 65379.4.719 с площ 1,165 дка. в местността „Църцорско" /„Кудевските егреци"/ по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № Ф 31954 / 31.05.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 65379.4.354 /номер по предходен план 000354/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
  • Имот с проектен идентификатор № 65379.33.114 с площ 0,745 дка. в местността „Джуганица" по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № Ф 31955 / 31.05.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 65379.33.113 /номер по предходен план 033113 - образуван от имот №033049/ в местността „Джуганица" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №16

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Георги Тошев Лазаров следниите поземлени  имоти: 

1.  Имот с проектен № 016207 с площ 1.216 дка. в местността „Зад ридо" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект  № Ф00489 / 26.07.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 016168 /обр. от 016104/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

2.  Имот с проектен № 016206 с площ 2.252 дка. в местността „Зад ридо" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект  № Ф00488 / 26.07.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 016168 /обр. от 016104/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

           РЕШЕНИЕ №17

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Йордан Димитров Ярабанов следният поземлен  имот: 

  • Имот с проектен № 038095 с площ 0.700 дка. в местността „Гладничка бара"/"Карагюр"/ в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00492 / 10.09.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 038071 /обр. от 038007/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

           РЕШЕНИЕ №18

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Костадин Митев Андрейн следните поземлени  имоти: 

1.  Имот с проектен идентификатор № 65379.39.76 /номер по предходен план 039076/ с площ 1,170 дка. в местността „Банско ливаге" по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 31946 / 29.05.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 65379.39.62 /номер по предходен план 039062 - образуван от имот №039039 в местността „Банско ливаге" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

2.  Имот с проектен идентификатор № 65379.41.84 /номер по предходен план 041084/ с площ 4,108 дка. в местността „Банско ливаге"/„Прогоно"/  по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 31947 / 29.05.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 65379.41.81 /номер по предходен план 041081 - образуван от имот №041004 в местността „Прогоно" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

3.    Имот с проектен идентификатор № 65379.22.373 /номер по предходен план 022373/ с площ 0,259 дка. в местността „Пазарски път" /"Ливагето/  по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 31951 / 29.05.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 65379.22.77 /номер по предходен план 022077/ в местността „Ливагето" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

4.   Имот с проектен идентификатор № 65379.62.23 /номер по предходен план 062023/ с площ 1,155 дка. в местността „Гръков рид" /„Банско ливаге"/ по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 31948 / 29.05.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 65379.62.21 /номер по предходен план 062021 - образуван от имот №062001/ в местността „Банско ливаге" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

5.   Имот с проектен идентификатор № 65379.11.717 /номер по предходен план 000717/ с площ 0,607 дка. в местността „Реге валог"/„Душкевица"/ по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 31949 / 29.05.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 65379.11.690 /номер по предходен план 000690 - образуван от имот №000376/ в местността „Душкевица" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

                                             

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №19

 

1.Общински съвет Сапарева баня отпуска финансови средства в размер на 400,00 лв. на Мартин Кирилов Соколов за участие в държавно първенство по шахмат , което ще се проведе в гр. Пловдив.

Средствата за помощта ще бъдат осигурени от §42-00 - помощи по решение на Общински съвет.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.22, ал.1 от Закона за регионалното развитие, чл.62, ал.3, чл.63 от ППЗРР и чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №20

 

1.Общински съвет Сапарева баня избира за свой представител в състава на Областения съвет за развитие на Област Кюстендил Васил Георгиев Маргин - Председател на Общински съвет.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                Инж. Васил Маргин