Общината > ИнфраструктураПринтирай

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортната достъпност на общината е много добра по отношение на пътната мрежа с национално значение. Общината се обслужва от два пътя - един второкласен и един третокласен. Единственият първокласен път в област Кюстендил - път София - Кулата с европейска категоризация Е-79, формиращ направлението на Трансевропейския транспортен коридор ЕТК №4, минава на 12 км на запад от община Сапарева баня.

 

Републиканска пътна мрежа:

Основни обслужващи пътища за общината, са:

- Второкласен път ІІ - 62 Костенец - Самоков - Сапарева баня - Дупница, с дължина 15 км, който свързва територията със съседните общини и столицата;

- Третокласен път 6284 Дупница - Самораново - Ресилово - Овчарци - Сапарева баня - Сапарево, който свързва общинският център със съседните села от общината, гр. Дупница и второкласния път - ІІ - 62.

Изградената републиканска пътна мрежа е с добро състояние на асфалтовата настилка, с изключение на пътния участък, преминаващ през населеното място Ресилово.

 

Общинска пътна мрежа:

 

    Таблица №1: Дължина на общинската пътна мрежа на територията на община Сапарева баня

 

Път номер

Пътища от общинската пътна мрежа

Километрично положение

от км - до км.

Дължина

/км/

1

KNL 1191

/ІІІ-6204/ гр.Сапарева баня -  Паничище - х. Пионерска.

0,000 - 14,900

14.900

2

KNL 3190

/ІІ- 62, Дупница - Клисура/ Сапарева баня /ІІІ - 6204/.

0,000 - 2,700

2,700

3

KNL 3192

/ІІ- 62, Дупница - Клисура/ Сапарева баня - с. Сапарево /ІІІ - 6204/.

0,000 - 2,500

2,500

4

KNL 3194

/ІІІ-6204/ Овчарци - м. Овчарченски водопад.

0,000 - 1,000

1,000

5

KNL 3193

/ІІІ-6204, Ресилово - Овчарци/ - Ресиловски манастир.

0,000 - 1,000

1,000

6

ОБЩО

 

 

22,100

 

 Изградената общинска пътна мрежа е с асфалтова настилка. Състоянието й е сравнително добро. По пътните трасета на общинската пътна мрежа има изградени мостове, водостоци, подпорни стени, които са във влошено състояние.Местните пътища са с дъжина 20км.

 Преасфалтирани и реконструирани са всички главни улици в общината, осигуряващи достъп до главните пътища и до село Паничище. 

 

 Път 62084 Сапарева баня - Паничище - х. Пионерска е реконструиран и рехабилитиран в най - опасните участъци и в по - голямата част от трасето си. Има необходимост от реконструкция и ремонт на пътя /ІІІ-6204/ гр. Сапарева баня -  Паничище - х. Пионерска в участъка км 3+569.38 до км 9+147.20. За извършване на тази рехабилитация, община Сапарева баня е бенефициент по Договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г. с предмет: „Строително - монтажни работи по проект № 10/321/01442 за обект ,,Път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км 3+569.38 до км 9+147.20", финансиран по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

Добрата пространствена конфигурация на второкласния и третокласен път (двата пътя се движат успоредно през територията на общината), спомага за по - доброто транспортно обслужване на населените места, като улеснява достъпа им от и до общинския център. Степента на изграденост е добра.

Второкласните и третокласни пътища се поддържат от Областно пътно управление - гр. Кюстендил - РПС - Дупница.

През територията на общината не преминават автомагистрали. Общината се намира на отстояние от 80 км от магистрала Тракия и на 18 км от магистрала Струма.

Относително близко е разположена и до летищата в София, Солун и Долна баня.

 

Улична мрежа:

Общата дължина на уличната мрежа в община Сапарева баня е 97,5 км, от които в гр. Сапарева баня - 78 км, а в кметствата - 19,5 км. Относителният дял на благоустроената с трайна настилка улична мрежа, е 17 % за цялата община, като в по-голямата си част е с нарушено асфалтово покритие и се нуждае от ремонт.

На територията на общината, на 3км от гр. Сапарева баня, се намира изградено летище, което има неусвоен потенциал и би могло да бъде с добра реализация по отношение развитието на сектор туризъм.