Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-22 / 13.11.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на осови точки 260а – 407а – 407 по плана на гр. Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-22/ 13.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на улица с осови точки 260а - 407а - 407 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.820 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, /ул. Перущица/, УПИ /п-л/ II, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.271 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.272 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.276 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XVIII, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.277 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXVII-2550, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.280 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXVI, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.281 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXV-2549, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.284 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIV, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.285 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIII, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.288 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXII-2548, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.289 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXI, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.292 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.293 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XIX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.298 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ III-73, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.1092 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ II, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.317 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ I, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.316 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXV, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.312 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIV, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.311 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.310 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.307 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXI, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.306 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XX, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.305 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XIX, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.304 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XVIII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.299 по КК на гр. Сапарева баня.

Третиращ: 

Поставяне в съответствие новата улично-регулационна линия между улица с осови точки 260а - 407а - 407 по плана на гр. Сапарева баня и урегулирани поземлени имот, представляващи парцели II, XXX, XXIX, XXVIII, XXVII-2550, XXVI, XXV-2549, XXIV, XXIII, XXII-2548, XXI, XX, XIX в кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.820 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата улично-регулационна линия между улица с осови точки 260а - 407а - 407 по плана на гр. Сапарева баня и урегулирани поземлени имот, представляващи парцели III-73, II, I, XXV, XXIV, XXIII, XXII, XXI, XX, XIX, XVIII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.820 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня.

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.