НовиниПринтирай

Обявление относно Заповед №398/28.09.2011

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на Елена Стефанова Желева и Георги Павлов Николов, че със Заповед №398/28.09.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня е ОДОБРЕН Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, Заповед №22/11.01.1988 година но Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня и Решение №2 от Протокол №25/24.02.2006 година на ОбС гр.Сапарева баня с обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ - „За складово стопанство на СКФ и геотермална централа", урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За балнеосанаториум и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ, кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, третиращ обединяването им в един урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За балнеосанаториум и поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии по съществуващите имотни граници на поземлен имот с идентификатор №65365.601.908 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „СБР-Сапарева баня" АД гр.Сапарева баня.
На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 -дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.