Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-19 / 05.11.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел IV-1184, кв. 23 с идент. №65365.602.416 по Кадастралната карта на гр. Сап.баня

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-19/ 05.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1184, кв. 23 по плана на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със Заповед №РД-08-515/20.08.2019г. на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.416 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ разделяне на парцела на два нови урегулирани поземлени имота, представляващи парцели с проектни номера: IV-1184 и XXV-1184, кв. 23, с Възложители Мартин Венциславов Дилков и Евгения Стоянова Петкова. 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.