Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-18 / 05.11.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, представляващ парцел III-508, IV-507, XIV-497, кв. 73 по рег.план на гр. Сап.баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-18/ 05.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)  одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-508, кв. 73 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.142 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-507, кв. 73 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.602.143 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV-497, кв. 73 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.137 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-508, кв. 73 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-507, кв. 73 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.142 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-508, кв. 73 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV-497, кв. 73 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.142 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с Възложител Милчо Симеонов Вучков. 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.