Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-17 / 23.10.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на ПР), в обхвата на УПИ, представляващ парцели XLV-2481, XXV-1653, XXIII-1653 кв. 3 по рег. план на гр. Сап. баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-17/ 23.10.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)  в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-2481, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.1245 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-1653, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.602.600 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIII-1653, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.601 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-2481, кв. 3 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-1653, кв. 3 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.1245 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-2481, кв. 3 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIII-1653, кв. 3 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.1245 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с Възложители Александър Димитров Михайлов и Антоанета Димитрова Михайлова. 

 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.