Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД –00 –16/23.10.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПЗ) в обхвата на УПИ, парцели VI-2757, VII-2781, VIII-2783, кв. 110 по рег. план на гр. Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 23.10.2018 година Заповед № РД - 00 - 16 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2757, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.601.50 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VII-2781, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.51 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII-2783, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.52 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм с пределно допустимите стойности на показателите за застрояване, както следва:

 

                                                        -  Плътност на застрояване - 60%

                                                         -  Интензивност на застрояване  Кинт -1.2%

                                                         - Височина /Етажност/ 3 - 10.00 /1 - 3/

                                                           - Минимална озеленена площ - 40 %

С цел изграждане, както следва:

- Малкоетажна сграда за обществено обслужване в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер VI-2757, 2781 - „За обществено обслужване", кв.110 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.601.1099 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

  - Малкоетажна сграда за обществено обслужване в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер VII-2783, 2781, „За обществено обслужване" , кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.601.1100 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Калин Йорданов Цинцийски и Иво Людмилов Гергов.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.