НовиниПринтирай

Обявление относно Заповед №РД - 00 - 37 / 06.12.2011

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ /Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г./ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД - 00 - 37 / 06.12.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на действащи Подробни устройствени планове (ПУП), както следва:
1.Проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 2720, кв.127 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 6536.601.93 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 66 / 11.04.2011 година на Начални Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ - 2721, кв. 127 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нови идентификатор с № и 65365.601.92 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София и поземлен имот с идентификатор № 65365.601.94 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 66 / 11.04.2011 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, третиращ образуване на нов урегулиран поземлен имот с проектен номер І - 2720, 2721, кв.127 по регулационния план на гр.Сапарева баня, образуван от обединяването на урегулиран поземлени поземлени имоти, представляващи парцели І - 2720, ІІ - 2721, кв.127 по регулационния план на гр.Сапарева баня и 297 / 388 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.94 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 66 / 11.04.2011 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил и отреждане на същия за обществено обслужване.
2.Проект за Подробен устройствен план- изменение на План за застрояване /ПЗ/ с обхват новообразуван урегулиран позмлен имот І - 2720, 2721, кв.127 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ осигуряване на възможност за изграждане на сграда за обществено обслужване и установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с Възложител Община Сапарева баня представлявана от Кмет инж.Сашо Кирилов Иванов.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Община Сапарева баня пред Административен съд гр.Кюстендил.

 

*Обявлението е достъпно в прикачените файлове.