Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-602/25.09.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват ПИ с №026168, местност “Над селото” по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Валентина Петрова Лазарова, Димитрина Василева Лазарова, Екатерина Василева Лазарова, Емил Димитров Лазаров, Асен Славев Лазаров, Камен Бориславов Дашев, Малинка Йорданова Попова, Радка Костадинова Ванева, Камен Петров Петров, Васил Йорданов Соколов, Гюргена Василева Ранчева, Видин Йорданов Ничов и Стефан Виденов Ничев, че със Заповед № РД-08-602/25.09.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот  с номер №026168, местност "Над селото"  по  Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово, третиращ промяна на предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда", с Възложители Петко Маринов Иванов, като изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.