Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

OOбявление на Решение №699/19.09.2019г. от Протокол №54 ОбС- Сап.баня за одобряване на задание,даване на съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проект на(ПУП) – /ПП/ за изграждане на елем.на техн.инфраструктура

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.09.2019 година Решение № 699, взето по Протокол № 54 от 19.09.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут, и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - канализационно отклонение за отвеждане на дъждовните води от поземлен имот с идентификатор № 65365.24.199, местност „Грамчова чешма" по КК, с Възложител Димитринка Стоицова Иванова.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.