Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение №698/19.09.2019г.,взето по Протокол № 54 на ОбС Сап. баня за одобряване на задание, даване съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проект на (ПУП)–/ПП/ за изграждане на елем. на техн. инфраструктура

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.09.2019 година Решение № 698, взето по Протокол № 54 от 19.09.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут, и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - външно ел захранване с подземен кабел ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.160, местност „Турски гробища" по КК, с Възложител Дончо Методиев Николов и Стойка Йорданова Николова.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.