Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД - 08 - 603 от 25.09.2019 учреди безсрочен сервитут в полза на юридически лица върху поземлен имот горска територия - общинска собственост с обща площ на сервитутната зона 1.527 дка

З А П О В Е Д

№РД - 08 - 603  от 25.09.2019 година

     

 

На основание чл.61, ал.1, т.1 и ал.3, т.4, чл.63, ал.1, т.3, ал.2, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9, т.2 и чл.67, чл.68 и чл.86 от Закона за горите; Решение № 438, взето по Протокол № 36 от 25.04.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня и заявление, постъпило в Общинска администрация гр.Сапарева баня с вх.№ З - 1236 от 15.07.2019 година.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.Да се учреди безсрочен сервитут в полза на юридически лица върху поземлен имот горска територия - общинска собственост с обща площ на сервитутната зона 1.527 дка за изграждане и обслужване на подземен кабел за „Ел.провод  20 kV от ст.р. стълб от въздушен електропровод 20 kV „Сапарева баня". Засягат се залесени и незалесени горски площи в района на дейност на ОП „ОЛ Сапарева баня" към РДГ - Кюстендил, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011 в землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с площ на имота 12401 кв.м, номер по предходен план  - няма, съседи 65365.32.321; 65365.210.1010; 65365.210.220; 65365.45.40; 65365.210.957; 65365.210.1013; 65365.210.1009; 65365.35.24; 65365.210.1012; 65365.35.105; 65365.35.107; 65365.35.213; 65365.35.212; 65365.35.95; 65365.35.181; 65365.35.210; 65365.35.104; 65365.35.103; 65365.32.133; 65365.32.118; 65365.32.117; 65365.32.191; 65365.32.190; 65365.32.116; 65365.32.189; 65365.32.115; 65365.32.114; 65365.32.319 и 65365.32.124, съгласно скица  № 15 - 6757 от 05.01.2018 година, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.

          Площта на сервитутната зона е 1527 кв.м и е определена с координатни гранични точки, съгласно Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, за обект „Подземен ел.провод от ст.р. стълб от въздушен електропровод 20 kV „Сапарева баня"" за захранване на „Трафопост", изработен от правоспособно лице - инж.Владимир Михайлов Владимиров - Удостоверение рег.№ 03577, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Определената площ попада в отдел 139 по горскостопански план на от 2018 година на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Дупница".

2. Сервитута по точка 1 се учредява, въз основа на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план, одобрен с Решение № 645, взето по Протокол № 51 от 27.06.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, за обслужване на господстващи поземлени имоти, както следва:

- поземлени имоти с идентификатори № 65365.35.107, местност „Фръчковица"; по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, площ на имота 3897 кв.м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана" и начин на трайно ползвани „За друг вид застрояване";

 -  поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност „Под ридо", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, площ на имота 2812 кв.м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана" и начин на трайно ползвани „За друг вид застрояване";

- поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, площ на имота 693 кв.м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана" и начин на трайно ползвани „За друг вид застрояване";

 - поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, площ на имота 1913 кв.м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана" и начин на трайно ползвани „За друг вид застрояване";                                                                                                                                                                                        

 за обект „Подземен ел.провод от ст.р. стълб от въздушен електропровод 20 kV „Сапарева баня""

3. На основание чл.86, ал.2 от Закона за горите за поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011 в землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил е представен доклад за оценка от март 2019 година, изготвен по реда на Наредба за оценка на поземлени  имоти в горски територии, приета с ПМС № 236 на МС от 03.08.2011 година, допълнена с ПМС №323 от 12.12.2012 г, изменена и допълнена с ПМС № 102 от 26.04.2016 година от правоспособен лицензиран оценител, притежаващ сертификат за оценка рег №  820100078 от 11 октомври 2011 година, издаден от Камарата на независимите оценители в България. В доклада е определена цена за учредяване на безсрочен сервитут в размер на 44 464 лева /четиридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и четири лева/; стойност на дървесината на корен в сегашна възраст за оценяваното насаждение 3839.54 лв. (три хиляди осемстотин тридесет и девет лева и петдесет и четири стотинки)

За поземления имот е издадено удостоверение за данъчна оценка от Община Сапарева баня и изх.№600800807 от 29.08.2019 година. Данъчната оценка за безсрочното право на ползване е в размер на 280.60 лева

4. За учредяване на сервитута по точка 1 юридическите лица да заплатят:

4.1 Цена за учредяване на безсрочен сервитут в размер на 44 464 лв. /четиридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и четири лева/, съгласно оценка изготвена от правоспособен независим оценител по закона за независимите оценители съгласно чл.86, ал.2 от Закона за горите Наредба за оценка на поземлени  имоти в горски територии, приета с ПМС № 236 на МС от 03.08.2011 година, допълнена с ПМС №323 от 12.12.2012 г, изменена и допълнена с ПМС № 102 от 26.04.2016 година, за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия общинска собственост и Решение № 653, взето по Протокол № 53 от 31.07.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня определеното парично обезщетение да бъде изплатено сметка на Община Сапарева баня

Цената за учредяване право на безсрочен сервитут е определена въз основа на доклад за оценка, описан в т.3, в който определената цена е по-висока от данъчната оценка, с което са спазени изискванията на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост.

4.2. Данък върху цената за учредяване на безсрочен сервитут, по реда на чл.47, ал.2 от Закона за местните данъци и такси  е в размер на 1156.06 /хиляда сто петдесет и шест лева и нула  шест стотинки/ 2.6 % местен данък, която сума да бъде внесена по сметка на Община Сапарева баня.

4.3. Цена на насажденията в сегашна възраст е в размер на 3 839.54 лв. (три хиляди осемстотин тридесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), съгласно оценка изготвена от правоспособен независим оценител по закона за независимите оценители съгласно чл.86, ал.2 от Закона за горите Наредба за оценка на поземлени  имоти в горски територии, приета с ПМС № 236 на МС от 03.08.2011 година, допълнена с ПМС №323 от 12.12.2012 г, изменена и допълнена с ПМС № 102 от 26.04.2016 година.

4.4 Цена на компесационното залесяване за изграждане и обслужване на сервитута е в размер на 1731.62 лв., вносима по банкова сметка на Община Сапарева баня, съгласно чл.86, ал.5 и ал.6, т.2 от Закона за горите. Стойността е формирана въз основа на посочената площ на засегнатите гори съгласно Протокол от 10.09.2019 година.на Комисия назначена със Заповед № РД05 - 18 от 28.02.2018 година на Директора на Регионална дирекция по горите Кюстендил в размер на 1.527.дка и цена на 1/един/ декар компесационно залесяване в размер на 1134.00 лв, определена със Заповед № РД 49-7 от 28.01.2019 година на Министъра на земеделието, храните и горите.

5.Цената по т.4.1, 4.2 и 4.4 се заплаща в тримесечен срок от влизане в сила на акта за учредяване на сервитут.

6.След заплащане на сумите по т.4.1, 4.2 и 4.4, и представяне на платежните документи, Кмета на Община Сапарева баня сключва договор за учредяване на безсрочен сервитут. Договорът подлежи на вписване в Службата по вписванията, по местоположение на имота.

7. Правата на юридическите лица, в чиято полза се учредява сервитута, се погасяват в случай, че цената не бъде заплатена в срок по т.5.

8.Титулярярите на сервитута по т.1 са длъжни за своя сметка да поддържат територията, върху която е учреден сервитута, в състояние, което гарантира безопасната експлоатация на обекта по т.1 от настоящата заповед.

 9. Настоящата заповед да се публикува по реда на чл.85 от Закона за горите, да се съобщи на заявителите и копие от нея да се изпрати на Директор на ОП „Ол Сапарева баня"; на Директора на РДГ Кюстендил и Главния счетоводител на Община Сапарева баня.

Контрол по заплащане на определената цена за учредяване на безсрочен сервитут и данък възлагам на Главния счетоводител на Община Сапарева баня.

 

Заповедта да се съобщи и чрез поставяне на таблото за обявяване в Общинска администрация гр.Сапарева баня, в тридневен срок от издаването й при спазване на закона за личните данни.

 

         

 

 

 

 

 

СЛАВЧО КОЛАРСКИ /п/

           За Кмет на Община Сапарева баня 

           /съгласно Заповед № РД - 08 - 594 от 20.09.2019 г/