Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 515 / 20.08.2019 година на кмета на Община Сапарева баня до заинтересованото лице: г-жа Елена Георгиева Папалийска

ОБЯВЛЕНИЕ

 

       Дирекция БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Елена Георгиева Папалийска – гр. София, район Връбница, ж.к.Връбница-1, бл. 539, вх. Б, ет. 5, ап. 67, че със Заповед № РД – 08 – 515 / 20.08.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели IV-1184 и V-1184, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня и двата с идентификатор 65365.602.416 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVIII-1194, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.412 и 65365.602.413 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVII-1195, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.414 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVI-1196, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.419 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ както следва:

-  Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1184, кв.23 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVIII-1194, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.602.416 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1184, кв.23 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII-1195, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.602.416 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-1184, кв.23 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI-1196, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.602.416 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

-   Обединяване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти IV-1184 и V-1184, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.416 по КК на гр. Сапарева баня в нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел, с проектен номер – IV-1184, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня;

с Възложители Мартин Венциславов Дилков, действащ в качеството си на Пълномощник на Любомир Дилков Дилков и в качеството си на Пълномощник на Венцислав Дилков Дилков и Николай Горанов Йорданов, действащ в качеството си на Пълномощник на Йорданка Иванова Петкова.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.