Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД - 08 - 509 /13.08.2019 година на кмета на Община Сапарева баня до заинтересованите лица: г-н Димитър Славев Димитров и г-жа Виолина Георгиева Лилова от гр. Дупница

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Димитър Славев Димитров - гр. Дупница, ж.к. Велчова завера №44, вх. Б, ет. 8, ап. 39 и на Виолина Георгиева Лилова – гр. Дупница, ул. Родопи №18, че със Заповед № РД – 08 – 509 / 13.08.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед №264/18.12.1989 год. на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.283 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ, парцел XI-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.286 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.282 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.284 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIV, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.285 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.287 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ както следва:

-   Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-2549, кв.98 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.283 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-2549, кв.98 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлени имоти с идентификатори 65365.601.283 и 65365.601.286 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-2549, кв.98 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIV, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.286 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-2549, кв.98 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.286 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

-  Обединяване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти X-2549 и XI-2549, кв. 98 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори съответно 65365.601.283 и 65365.601.286 по КК на гр. Сапарева баня в нов урегулиран поземлен имот с проектен номер – X-2549, кв. 98 по регулационния план на гр. Сапарева баня;

-   Промяна на отреждането на новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел, с проектен номер – X-2549, кв. 98 по регулационния план на гр. Сапарева баня от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”;

с Възложител Валентин Славчов Маноилов.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.