Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол №53/31.07.2019г. на заседание на ОбС

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

                                                      

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020, процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по приоритетна ос 2"Отпадъци",

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 650

 

1.Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Сапарева баня  да предприеме необходимите действия и  кандидатства с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по приоритетна ос 2"Отпадъци" , Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020.

2.Общински съвет Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60 от АПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

                                                      

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.27, ал.6 от ЗМСМА

 

Общински съвет - Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 651

 

Общински съвет - Сапарева баня приема Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. януари  2019г. до м.  юни  2019г. включително.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.18 от Учредителния акт на „ВиК Паничище" - ЕООД.      

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

                                                                                           РЕШЕНИЕ   652

 

 ОбС гр. Сапарева баня дава съгласие на управителя на „ВиК Паничище" ЕООД  да закупи  1бр. товарен автомобил втора употреба на стойност до 20 хил.лв.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.44, ал.1, т.1, чл. 21, ал.1, т.8 от от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ .

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 653

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня приема изготвената оценка за учредяване на безсрочен сервитут на площ от горска територия определена по реда на чл.26, ал.3 от Наредба за оценка на поземлени  имоти в горски територии, приета с ПМС № 236 на МС от 03.08.2011 година, допълнена с ПМС №323 от 12.12.2012 г, изменена и допълнена с ПМС № 102 от 26.04.2016 година, изготвена от лицензиран оценител Веселин Здравков Каров - Сертификат рег.№820100078 от 11 октомври 2011 г и съгласно  чл.61, ал.1, т.1 от Закона за горите от правоспособен оценител Веселин Здравков Каров притежаващ  Сертификат за оценителска правоспособност за поземлени имоти в горски територии рег.№820100078 от 11 октомври 2011 г от Камара на независимите оценители в България, в размер на 44 464 лева (четиридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и четири лева ) за 0.1527 ха разположени в част от отдел 139 по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № 156 от 20.02.2018 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, представляващи част от поземлен имот с идентификатор №65365.210.1011 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър  - София, изменена със Заповед № 18 - 9172 от 24.11.2015 година издадена от Началник на служба по Геодезия картография и кадастър - Кюстендил

2. Общински съвет гр.Сапарева баня определя цена за учредяване на безсрочен сервитут върху площ от горска територия общинска собственост в размер съгласно точка едно от решението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 654


 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства     на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

 2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава   съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „ЛДВ - Туризъм" ЕООД  със седалище и адрес на управление: с.Йоаким Груево, област Пловдив, община Стамболийски, ул. „3-та" №18,  ЕИК  205336106 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика   за външен басейн  с обем 100,00 куб.м., представляващ част от обект:   „Къща за гости",  находяща се в УПИ, представляващ парцел XV  -96 „За обществено обслужване", кв.89  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601. 369 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/, изменена със Заповед № 18-7699 от 28.05.2014 година на Началника на СГКК гр.Кюстендил  , както следва:

  • Проектен дебит - 0,05 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество -  до 4,32  куб.м.
  • Годишно водно количество                  -   до 1 576,80  куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 655

 

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

 2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава  съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „КОТЛОРЕМОНТ" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул."Саморанска" №37,  ЕИК  109525673 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика   за външен басейн  с обем 107,00 куб.м., представляващ част от обект:   „Къща за гости",  находящ се в УПИ, представляващ парцел VI  -2462 „За обществено обслужване", кв.102  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.390 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/  , както следва:

 

  • Проектен дебит - 0,05 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество -  до  4,32  куб.м.
  • Годишно водно количество                  -   до 1 576,80  куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 656

 

 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

   2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „ЛИЛ - 2011" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул."Бригадирска" №16,  ЕИК  201647957 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика   за външен басейн  с обем 100,00 куб.м., представляващ част от обект:   „Сграда за  обществено обслужване с предназначение  -Семеен хотел", находящ  се в УПИ, представляващи парцели III - 2707 „За обществено обслужване",  кв.106  по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор  №65365.601.1075 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, както следва:

  • Проектен дебит - 0,05 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество -  до  4,32  куб.м.
  • Годишно водно количество    -   до 1 576,80  куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

ОбС гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 657

                                 

Oбщински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 161 „в" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 161 „в" със стояща маса бял бор 1350 куб.м, смърч 30 куб.м

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2019 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

16

17

 

 

 

 

 

Обект №066

 

 

 

 

 

 

 

І а

бял бор

_

86.00

смърч

_

 

_

І

бял бор

304

78.00

смърч

13

91.00

24,895.00

ІІ

бял бор

508

64.00

смърч

9

80.00

33,232.00

ІІІ

бял бор

52

35.00

смърч

1

35.00

1855.00

ІV и V

бял бор

51

30.00

смърч

1

30.00

1560.00

Дребна дървесина - игл. ритлов.

бял бор

5

25.00

смърч

_

 

125.00

ОЗМ под 25 см

бял бор

_

30.00

смърч

_

30.00

_

ОЗМ над 25 см

бял бор

_

45.00

смърч

_

45.00

_

Дърва

бял бор

179

16.00

смърч

_

16.00

2,864.00

Техн. дървесина иглолистна средна

бял бор

_

26.00

смърч

_

26.00

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

бял бор

_

19.00

смърч

_

19.00

_

 

 

 

 

Стойност без ДДС:

64,531.00

 

 

 

 

 

ДДС 20%

12,906.20

 

 

 

Обща стойност с ДДС

77,437.20

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

                                                                 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 658

                                

 Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 80 „з" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 80 „з" със стояща маса бял бор870 куб.м, смърч 190 куб.м, ела 40 куб.м, бук 20 куб.м, ива 10 куб.м, бреза 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2019 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

Приложение към Докладна записка

Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдел  80-з

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект №068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86

ела

_

96

смърч

_

96

бук

_

83

ива

_

 

бреза

 

 

_

І

Бял бор

444

78

ела

22

91

смърч

107

91

бук

 

83

ива

_

 

бреза

 

 

46371

ІІ

Бял бор

141

64

ела

7

80

смърч

24

80

бук

 

73

ива

_

 

бреза

 

 

11504

ІІІ

Бял бор

9

35

ела

_

35

смърч

1

35

бук

_

55

ива

_

 

бреза

 

 

350

ІV и V

Бял бор

15

30

ела

1

30

смърч

2

30

бук

_

_

ива

_

 

бреза

 

 

540

Дребна дървесина - игл. ритлов.

Бял бор

1

25

ела

_

25

смърч

_

25

бук

_

30

ива

_

 

бреза

 

 

25

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30

ела

_

30

смърч

_

30

бук

_

_

ива

_

 

бреза

 

 

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45

ела

_

45

смърч

_

45

бук

_

50

ива

_

 

бреза

 

 

_

Дърва

Бял бор

101

16

ела

1

16

смърч

20

16

бук

14

45

ива

3

20

бреза

7

20

2782

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26

ела

_

26

смърч

_

26

бук

_

45

ива

_

 

бреза

 

 

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19

ела

_

19

смърч

_

19

бук

_

_

ива

_

 

бреза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойност без ДДС

61572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

12314.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойност с ДДС

73886.4

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

                                                                    Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 659

                                   

 Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 79 „м" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 79 „м" със стояща маса бял бор 1160 куб.м, смърч 280 куб.м, ела 40 куб.м, бук 30 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2019 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

Приложение към Докладна запискаОтносно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдел  79-мКлас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

Обект №067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86.00

ела

_

96.00

смърч

_

96.00

бук

_

83.00

_

І

Бял бор

635

78.000

ела

17

91.00

смърч

145

91.00

бук

 

83.00

64,272.00

ІІ

Бял бор

175

64.00

ела

4

80.00

смърч

32

80.00

бук

 

73.00

14,080.00

ІІІ

Бял бор

1

35.00

ела

 

35.00

смърч

1

35.00

бук

_

55.00

70.00

ІV и V

Бял бор

11

30.00

ела

 

30.00

смърч

5

30.00

бук

_

_

480.00

Дребна дървесина - игл. ритлов.

Бял бор

_

25.00

ела

_

25.00

смърч

_

25.00

бук

_

30.00

_

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30.00

ела

_

30.00

смърч

_

30.00

бук

_

_

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45.00

ела

_

45.00

смърч

_

45.00

бук

_

50.00

_

Дърва

Бял бор

124

16.00

ела

11

16.00

смърч

51

16.00

бук

20

45.00

3,876.00

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26.00

ела

_

26.00

смърч

_

26.00

бук

_

45.00

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19.00

ела

_

19.00

смърч

_

19.00

бук

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойност:

82,778.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

16,555.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

99,333.60

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

                                                                     Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 660

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 83 „а" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 83 „а" със стояща маса бял бор 920 куб.м смърч 480 куб.м, ела 120 куб.м, бук 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2019 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 662

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Катина Василева Гиздова следният поземлен  имот: 

Имот с проектен № 034081 с площ 1.039 дка. в местността „Воловски път" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект  № Ф00480 / 15.05.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 034076 /обр. От 034036/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

IІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 663

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня определя маломерните имоти с площ до 10 дка от общински поземлен фонд да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок до 1 стопанска година.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня определя наемна цена на имотите в размер на 20,00 лв./дка. за землищата на цялата територия на Община Сапарева баня.

3. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня, при наличие на повече от едно заявление за конкретен маломерен имот да се внесе докладна записка за отдаване под наем по общия ред.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня  възлага на кмета да сключи договорите за наем на имотите по т.1 от решението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 664

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение № 533 от Протокол № 45 / 31.01.2019 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред" се  добавя №954

- № 954 -  част от имот публична общинска собственост - помещение №3 с площ 24 кв.м, находящо се на 2-ри етаж в сградата на кметство с.Овчарци, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел І - за кметство, кв.44 по ЗРП на с.Овчарци, съгласно схема-разпределение на кметство с.Овчарци.

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 24 / 09.02.2006 год./ - помещение №3 с площ 24 кв.м, находящо се на 2-ри етаж в сградата на кметство с.Овчарци, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел І - за кметство, кв.44 по ЗРП на с.Овчарци, съгласно схема - разпределение на кметство с.Овчарци  за срок от пет  години.

       2. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота в размер на 2,20 лв./кв.м. на месец.

   3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество и сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

     НА ОСНОВАНИЕ:  чл.3, ал.2, във връзка с чл.6, ал.3, пр.1 от ЗОС,  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 665

 

   1.Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следният недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 65365.58.239, местност „До Джерман"  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ от  13 664  кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска  и начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, при граници на имота: имоти №№65365.43.205, 65365.58.286, 65365.58.1 и 65365.58.240, актуван с акт за публична общинска собственост  № 46/31.08.2010 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.3, ал.2, във връзка с чл.6, ал.3, пр.1 от ЗОС,   чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 666

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следният недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 65365.58.4, местност „До Джерман"  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ от  3 124,00  кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска  и начин на трайно ползване друг вид земеделска земя, при граници на имота: имоти №№65365.43.205, 65365.58.240  и 65365.58.3  актуван с акт за публична общинска собственост  №308/10.08.2017  година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.21 ал.1 т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 667

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване с разгъната застроена площ 3,00 кв.м. и право на надстрояване с разгъната застроена площ 90 кв.м. на Георги Велинов Георгиев, ЕГН 5803072867, л.к.№647106071, издадена на 20.06.2017 г. от МВР гр.Кюстендил, с постоянен адрес гр.Дупница, ул. „Свети Иван Рилски" №349, към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.375.14 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,  собственост на Георги Велинов Георгиев, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба №129, т.ІІ, рег.№2549, д.№309 от 18.06.2019 г., вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под Акт №163, том8, вх.№2112 от 18.06.2019 г., построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и Акт за поправка на АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 103,50 лв. за кв.м. изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 110,00 лв. за кв.м без ДДС за право на пристрояване с разгъната застроена площ 3,00 кв.м. и право на надстрояване с разгъната застроена площ 90 кв.м. на Георги Велинов Георгиев, ЕГН 5803072867, л.к.№647106071, издадена на 20.06.2017 г. от МВР гр.Кюстендил, с постоянен адрес гр.Дупница, ул. „Свети Иван Рилски" №349, към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.375.14 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,  собственост на Георги Велинов Георгиев, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба №129, т.ІІ, рег.№2549, д.№309 от 18.06.2019 г., вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под Акт №163, том8, вх.№2112 от 18.06.2019 г., построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и Акт за поправка на АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване и право на надстрояване на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1 и ал.5, и  чл.134, ал.2,т.6  от ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 668

 

1.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -    изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ)  , одобрен със Заповед №РД-08-517/21.11.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня,  в обхвата поземлен  имот с  идентификатор  65365.32.6, местност   «Герено»,  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска зема за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки за проектиране с Решение 1 от 15.02.2018 година, взето по Протокол №1/15.02.2018г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие", гр. Кюстендил, третиращ както следва:

1.1.  Проект на Подробен устройствен план (ПУП) -    изменение на План за регулация (ПР), третиращ разделянето на поземлен  имот с  идентификатор  65365.32.6, местност   «Герено»,  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня на четири самостоятелни поземлени имота, с проектни идентификатори №65365.32.501, №65365.32.502, №65365.32.503, №65365.32.504 по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня.

1.2. Проект на Подробен устройствен план (ПУП) -  изменение на План за застрояване (ПЗ)  , одобрен със Заповед №РД-08-517/21.11.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня,  в обхват поземлени  имоти с проектни идентификатори   №65365.32.501, №65365.32.502, №65365.32.503, №65365.32.504 по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на установената устройствена зона от «Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина и плътност - Жс», съгласно чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове территории и устройствени зони, със следните  пределно допустими стойности на параметрите за застрояване, както следва:

     Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12,5 м. /1 - 4/

Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

     Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,6

     Минимална  озеленена  площ - 40%

 

в „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  с малка  височина  и  плътност - Жм", съгласно  чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони ,със  следните  пределно  допустими  стойности  на  параметрите  за  застрояване, както  следва:

     Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

     Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,2

     Минимална  озеленена  площ - 40%

 

Без промяна на предвиденото застрояване за изграждане на «Четири  малкоетажни жилищни сгради».

2.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) -  изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

3.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   т.1.

4.Възложителите  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

  5.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

  6.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителите  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 7.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

  8.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ  решението  не  подлежи  на  оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и  т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 68, ал. 6 от  Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование и чл. 68,ал. 1, т. 2 във връзка с  ал. 2, от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

 

Общински съвет-Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 669

1.  Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за функционирането на самостоятелна паралелка с брой ученици под минималния норматив за учебната 2019/2020 г. в Средно училище "Христо Ботев", град Сапарева баня  в VІІІ клас с общ брой ученици - 11 /недостиг-7/ по специалността „Екскурзоводско обслужване"  по професия „Екскурзовод".  

2.   Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес  да се разпределят след утвърждаване на паралелката от РУО - Кюстендил /получаване на положително становище/, съгласно изискванията на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

3.   Задължава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия, съгласно настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 53/31.07.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА чл.3, ал.2, във връзка с чл.6, ал.3, пр.1 от ЗОбС

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 670

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следният недвижим имот:

Поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1052 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ от 200  кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: „За обществено обслужване"; Стар идентификатор: 65365.601.941; Номер по предходен план: кв.126, парцел ХІІ-„За обществено обслужване", при граници на имота: ПИ с идентификатори №№ 65365.601.869, 65365.601.99 и 65365.601.941, актуван с акт за публична общинска собственост  № 354 / 28.06.2019 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов