Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-14 / 30.07.2019 год. на кмета на Община Сап. баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР/, в обхвата на УПИ, парцел III-2722, кв. 127 по рег. план на гр. Сап. баня, с идент. 65365.601.1104 по КК

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-14/ 30.07.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-2722, кв. 127 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1104 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-2722, кв. 127 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1104 по КК на гр. Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", с Възложител „Д и С 2012" ООД.

 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.