Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на одобрен подробен (ПУП) – изменение на(ПР) в обхвата на УПИ,парцел VII-674, кв. 54, с идент. 65365.603.15 ,УПИ парцел VI-2314, кв. 54, с идент.65365.603.16, УПИ парцел VIII-673, кв. 54, с идент.65365.603.14 по КК на гр. Сап. баня

Oбявление

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Михаил Любенов Коляндов - гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев №12, че със Заповед № РД - 08 - 425 от 28.06.2019 година на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)  в  обхвата  на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-674, кв. 54, с идентификатор 65365.603.15 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2314, кв. 54, с идентификатор 65365.603.16 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII-673, кв. 54, с идентификатор 65365.603.14 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ:

-           Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-674, кв. 54 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2314, кв. 54 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.15 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

-           Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-674, кв. 54 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-673, кв. 54 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.15 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

-           Промяна на отреждането на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-674, кв. 54 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.15 по КК на гр. Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване";

съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на  План за регулация /ПР/, с Възложител Михаил Йорданов Михайлов

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.