Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с номер №000073, местност “Зад СОКОЛОВЦИ” по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Маргарита Маринова Транкова, Геновева Маринова Транкова, Цвета Стоилова Карачорска, Спаска Ненкова Анадолийска, Георги Кирилов Бачев, Антоанета Кирилова Бачева и Десислава Асенова Кючукова, че със Заповед № РД-08-94/15.03.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот  с номер №000073, местност "Зад СОКОЛОВЦИ"  по  Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово, третиращ промяна на предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел строителство на „Три малкоетажни жилищни сгради", с Възложители Кирил Георгиев Трендафилов, Мария Валериева Върголомова и Йордан Василев Годинов, като изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.