Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на постановено Решение № 633/ 30.05.2019 година, взето по Протокол № 50 от 30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.05.2019 година Решение № 633, взето по Протокол № 50 от 30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.118, местност „Над селото", по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка висичина и плътност - Жм, с изграждане на „Малкоетажна къща за настаняване", с Възложител Олег Николов Фарфаров.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.