Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол №51/27.06.2019г. на редовно заседание на ОбС

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

                                                      

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл. 21,ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.22 от Закона за управление на отпадъците, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 ЗНА

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 638

 

            1.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Сапарева баня, както следва:

 

            §1. Отменя чл.21, ал.1 от Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Сапарева баня.

            §2. Изменя чл.21, ал.2 от Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Сапарева баня, като след изменението придобива следния вид:

            „Лицата, които извършват дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на ИУМПС, компоненти и материали от тях, са длъжни да осъществяват конкретната дейност съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (обн. ДВ бр. 104 от 2004 г.) и на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (обн. ДВ бр. 29 от 1999 г.)"

            §3.Настоящата Наредба за изменение на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Сапарева баня влиза в сила от датата на нейното приемане от Общински съвет-Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020за проект „Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 639


1.       Общински съвет Сапарева баня дава съгласие и упълномощава  Кмета  на  Община  Сапарева баня  да  издаде  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"  в  размер  на  [145 694.16] лева за обезпечаване на 100 на сто от заявения размер разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за проект „Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

2.       Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия  относно  издаването на Запис на заповед, както и да подготви  и подпише всички необходими документи за искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане  по договор № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".

3.       Общински съвет Сапарева баня допуска предварителното изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сапарева баня, проведено на [27.06.2019г.],  Протокол № [51] , т [2] от дневния ред по докладна  записка № [П-1470-5] / [19.06.2019г.] при кворум от [11] общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с [11] гласа „за", [0] гласа „против" и [0]гласа„въздържали се", и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а" от Закона за водите и чл.23, ал.2 от Наредба за условията и реда за издаване  на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 640


  1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде удължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610199 / 20.07.2009 година , издадено от Министерство на околната среда и водите на „СБР - САПАРЕВА БАНЯ" АД гр.Сапарева баня, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,          ул."Серафим Йорданов" №1, ЕИК 109563191   с 5  /пет/ години,  като началният срок започва да тече в 30- дневен срок от датата на издаване на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.

   2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението , неразделна част от разрешителното да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 641


1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Начо Котев Калдръмов следният  поземлен  имот :  

  • имот с площ 2667 кв.м. с проектен идентификатор № 65365.23.1647 в местността „Крайна вада"/"Вадите"/ по Кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № 15-554092-07.08.2018 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор № 65365.23.8 -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 642

 


І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Борис Александров Динин следните поземлени  имоти: 

  • Имот с проектен № 020154 с площ 1.079 дка. в местността „Горица" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31586 / 07.05.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 020022 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
  • Имот с проектен № 041048 с площ 1.112 дка. в местността „Дабето" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31598 / 15.05.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 041046 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

Председател:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

  На основание: чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

ОбС гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 643

                                   

 1. ОбС-гр.Сапарева баня да приеме Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2020 г.

 2. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2020 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно основание: На основание чл.21, ал.1,т.8 и  т.9 и чл.27, ал.4, и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 644

 

1. Общински съвет Сапарева баня възлага на законния представител на Община Сапарева баня в общото събрание на „АТОМИК-ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 109531195, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул. "Германея" №1 - Калин Георгиев Гелев - Кмет на Община Сапарева баня, което ще се състои на 10.07.2019г. от 10:00ч.  и е свикано с покана с вх.№  П-881/20.06.2019г.  да гласува по следния начин:

- По т.1 от дневния ред относно допълване на предмета на дейност на дружеството, а именно:  „Строителство на въжена линия хижа „Пионерска" -хижа" Рилски езера", използване и поддръжка на построената въжена линия и събиране на приходите  от екплоатацията й, както и изграждане и експлоатация на туристически и спортни обекти, в това число ски съоръжения и писти, както и необходимата съпътстваща инфраструктура към тях.Всяка друга незабранена от закона дейност"  - ЗА.

- По т.2 от дневния ред относно допълване на разпоредбата на чл.7 от Дружествения договор, а именно:  „Строителство на въжена линия хижа „Пионерска" -хижа" Рилски езера", използване и поддръжка на построената въжена линия и събиране на приходите  от екплоатацията й, както и изграждане и експлоатация на туристически и спортни обекти, в това число ски съоръжения и писти, както и необходимата съпътстваща инфраструктура към тях. Всяка друга незабранена от закона дейност"  - ЗА.

- По т.3 от дневния ред относно възлагане на управителите на „АТОМИК-ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 109531195, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул. "Германея" №1  да извършат всички необходими действия за вписване на промените по партидата на дружеството в Търговския регистър - ЗА.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21,  ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Решение № I - 3, взето по Протокол № 2 от 09.04.2019 година на  Общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията при  Община Сапарева баня,   

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ГР.САПАРЕВА  БАНЯ взе

РЕШЕНИЕ 645

 

1. ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/, за учредяване право на прокарване и сервитут, за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.79; 65365.35.95, 65365.35.212 и 65365.35.193 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София и поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър  - София, изменена със Заповед № 18 - 9172 от 24.11.2015 година издадена от Началник на служба по Геодезия картография и кадастър - Кюстендил поподащ в подотдел 139 „б" и подотдел 139 „в" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № 156 от 20.02.2018 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, подземен ел.провод ниско напрежение с дължина на трасето 470 м и площ на сервитута 1.863 дка, от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.79, местност „Над селото" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за захранване на поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местност „Фръчковица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност „Под ридо", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към това Решение Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, с Възложители „Дако 15" ЕООД,; „ЛАВЪР 2015" ЕООД; „АКОД 15" ЕООД и „НСК ИЗВОРА" ЕООД

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:         чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б  от  ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 646

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди,  в  следния  териториален  обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.33.248, местност "Зад Гюргево", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с 65365.33.248, местност "Зад Гюргево",  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  с малка  височина  и  плътност - Жм, съгласно чл.19 от Наредба Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони, при спазване  следните  пределно  допустими  стойности  на  показателите  за  застрояване:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

           Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,2

            Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда .

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.  

 7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

  8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

  9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21,  ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Решение № I - 7, взето по Протокол № 1 от 15.01.2019 година на  Общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията при  Община Сапарева баня

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ГР.САПАРЕВА  БАНЯ, взе

 

РЕШЕНИЕ 647

                                                   

1. ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 026229, 026275, 026155, 026154, 026153 и 026195 по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, както следва:

-     Външно електро захранване - ниско напрежение за строеж:"Еднофамилна жилищна сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 026164, местнос „Над селото", по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня от съществуващ трафопост ТП „Ресилово 2" с № 23110415, СЕО № КН _ 0631, находящ се в поземлен имот с идентификатор 026233 по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово;

-     Водопроводно отклонение за захранване с захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди на строеж :"Еднофамилна жилищна сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 026164, местнос „Над селото", по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, от тръба ПЕ ф160 с налягане 0.2 атмосфери намираща се в СОЗ на резервоар за питейна вода, находящ се в поземлен имот с идентификатор 026195 по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня.

 Съгласно графичната част на приложения към това Решение проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП, с Възложител Сергей Михайлович Волхонски.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 51/27.06.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.30, ал.2  от Закона за опазване на земеделските земи.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 648

 

1. Общински съвет Сапарева баня определя, че не следва да се заплаща такса от Община Сапарева баня при промяна предназначението на поземлен имот от общински поземлен фонд за изграждане на „Обект от първостепенно значение" - публична общинска собственост - „Спортен комплекс" в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.25, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, тъй като попада в хипотезата на чл.30, ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи".           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов