Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение за постановено на 26.06.2019г. от Главния архитект на Община Сапарева баня - Разрешение за строеж №33 за строеж: „Модулна бензиностанция” устроена чрез преустройство и пристройка на съществуващи сгради, представляващи сграда 01 и сграда 02

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.06.2019 година от Главния архитект на Община Сапарева баня Разрешение за строеж №  33 за строеж: Модулна бензиностанция" устроена чрез преустройство и пристрйка на съществуваща сграда, представляваща сграда 01 /сграда с друго предназначение/; преустройство, надстройка и пристройка на съществуваща сграда, представляваща сграда 02 /сграда с друго предназначение/", за който има постановено на 12.04.2018 година от Директора на РИОСВ - Перник, Решение № ПЕ - 16 - ПР от 2018 година за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, с Възложител ЕТ"Валентин Кюрчийски - Валдани- Даниела Гогова".

 

Съобщение за издадените разрешения за строеж е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 01.07.2019 година за период от 14 дни.Разрешенията за строеж и приложенията към тях се намират в дирекция „БУТОСДЕМППОД".Достъпа до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.