Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-11 / 11.06.2019 год. на кмета на Общ.Сап. баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-11/ 11.06.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващи парцел XI-87, кв. 89, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.381 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-86, кв. 89 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.382 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-87, кв. 89 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-86, кв. 89 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.381 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с Възложител Тодор Николов Гювийски. 

 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.