Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.05.2019г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

 

ПОКАНА

 

    На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.05.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

                                                          Проект!                                                          

 Дневен ред:


1.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-47/  24.04.2019г.

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

2.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1158-6/  10.05.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

3.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-279-4/  10.05.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

4.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1774-9/  10.05.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

5.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-532-2/  14.05.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

6.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-642-1/  14.05.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

7.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-642-2/  20.05.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

8.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-951-1/  14.05.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

9.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-952-1/  14.05.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

10.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-50/  17.05.2019г.

ОТНОСНО: Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на Добив/сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, ремонт и поддръжка на път до и в обекта за подотдел 80-и.

11.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-51/  17.05.2019г.

ОТНОСНО: Плзване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 29 „в" със стояща маса бук 860 куб.м, трепетлика 10 куб.м.

12.   Докладна записка от г-н  Иван Куйов -  Председател на Общински съвет гр. Сапарева баня  с  изх. № Дз - 4 - 874/ 23.05.2019г.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.

13.   Други.