Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-08 / 02.04.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ,парцели IV-1184 и V-1184, кв.23 по рег.план на гр. Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-08/ 02.04.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели IV-1184 и V-1184, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня и двата с идентификатор 65365.602.416 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVIII-1194, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.412 и 65365.602.413 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVII-1195, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.414 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVI-1196, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.419 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ както следва:

-          Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1184, кв.23 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVIII-1194, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.602.416 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1184, кв.23 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII-1195, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.602.416 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-1184, кв.23 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI-1196, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.602.416 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

-          Обединяване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти IV-1184 и V-1184, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.416 по КК на гр. Сапарева баня в нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел, с проектен номер - IV-1184, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с Възложител Мартин Венциславов Дилков. 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.