Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.04.2019 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

ПОКАНА

 


 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.04.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

                                                             Проект!                                                            

Дневен ред:


1.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-41/  11.04.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020г. на Община Сапарева баня.

2.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-42/  11.04.2019г.

ОТНОСНО:  Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня.

3.        Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-43/  11.04.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през 2018г. и отчети за изразходваните бюджетни средства за същата година.

4.       Докладна записка от г-н  Иван Куйов -  Председател на Общински съвет гр. Сапарева баня  с  изх. №Дз- 3/  18.04.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2019 г.

5.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1421-10/  09.04.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

6.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1865-4/  09.04.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

7.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-711-12/  09.04.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

8.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-45/  18.04.2019г.

ОТНОСНО: Изменение на т.1 от Решение 596, взето по Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет.

9.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-44/  18.04.2019г.

ОТНОСНО: Изменение на т.1 от Решение 574, взето по Протокол №47/14.03.2019г. на Общински съвет.

10.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-316-1/  10.04.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

11.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-477-1/  10.04.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

12.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-477-2/  10.04.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

13.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-477-3/  10.04.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

14.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-477-4/  10.04.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

15.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-477-5/  10.04.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

16.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-367-1/  17.04.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

17.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-89-1/  10.04.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на преминаване и прокарване /сервитут/ през част от имоти публична общинска собственост съгласно чл.8 от Закона за пътищата, собственост на Община Сапарева баня с ЕИК 000261616, представляващ улица с осеви точки 184-185-186-187 по регулационния план на с. Паничище в полза на „ЧЕЗ Разпределение България" АД със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, област София, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе" №159, бл. „Бенч Марк Бизнес център" с ЕИК 130277958, представлявано от Управителен съвет с Управители Томаш Пецка, Петър Холаковски и Виктор Любомиров Станчев, с цел захранване на обект: „Ресторант и стаи за настаняване", Малкоетажни къщи за настаняване на туристи - къща „А", къща „Б" и къща „В" и площадкови ел. мрежи и алейно осветление", находящи се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с. Паничище, одобрен с Решение №6, взето по Протокол №29 от 17.10.2006г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, с дължина на трасето 112,61 м и сервитутно право върху 236,48 кв.м.

18.   Други.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов