Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до заинтересованите лица: Васил Георгиев Бошков,Марика Григорова Петрова и Цветанка Велева Пешкова

OБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Георгиев Бошков - с.Крайници ул."3-ти гвардейски полк № 36; Марика Григорова Петрова - гр.Пловдив, р-н Централен, ул."Киев" № 4, ет.2, ап.14 и Цветанка Велева Пешкова - с.Сапарево, ул."Витоша" № 8, че със Заповед № РД - 08 - 115 от 11.03.2019 година на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в  обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.25, целия с площ 18 010 кв.м, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на рекреационна устройствена зона за друг вид рекреации - Од, при спазване пределно допустимите стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                              - Плътност на застрояване - 30 %

                                              - Коефициент на интензивност - Кинт - 1.5

                                              - Височина, /Етажност/ 3 - 4 м   / 1- 13.50 /

                                              - Минимална озеленена площ - 50 %

с цел изграждане на «Спортен комплекс», съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Община Сапарева баня.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.