Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 48/28.03.2019г. на редовно заседание на ОбС

                                                    

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На  основание: Чл.130л, ал.1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, чл.21, ал.1, т. 10 и т. 12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,

 

 

Общински съвет гр.Сапарева  баня взе

     Р Е Ш  Е  Н  И  Е 577

 

 

1. Общински съвет - Сапарева баня, по предложение на кмета на общината, прекратява процедурата по финансово оздравяване на община Сапарева баня, приета с Решение № 127/2016г. на ОбС- Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.23  и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.18 от Учредителния акт на „ВиК Паничище" ЕООД

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 578


  

1.Общинският съвет Сапарева баня  приема годишен финансов отчет за 2018г. на „В и К Паничище "ЕООД, гр.Сапарева баня,  ЕИК 109578907.

2. Общинският съвет Сапарева баня  приема доклад за дейността за 2018г. на „В и К Паничище " ЕООД  гр.Сапарева баня, ЕИК 109578907.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/; чл.99а от Закона за движение по пътищата, чл.8 от Закона за нормативните актове,

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                                          РЕШЕНИЕ 579

 

 

1.  Общински съвет - гр. Сапарева баня приема   Наредба за издаване на  карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня.

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме последващите съгласно закона действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/,

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

  РЕШЕНИЕ 580

 

 1. Общински съвет - гр.Сапарева баня приема  Доклад за 2018г. относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание   чл. 21, ал.1, т.8  във връзка с чл.27 ал.4 и 5 и т.23 от ЗМСМА,

 

 

Общински съвет - Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 581

 

 

1. Дава съгласие Община Сапарева баня да участва в качеството си на партньор  на Община Бобов дол с проектно предложение с наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня" за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., процедура  BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет 3:  Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес".

2.  Одобрява Споразумение за партньорство между Община Бобов дол и Община Сапарева баня по проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня".

3.Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да организира извършването на произтичащите от т.1 и т.2 на решението процедури.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

ОбС гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 582

 

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си да закупуват физически лица, които не са търговци  за лична употреба, без право на продажба остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване от Общинска горска територия по утвърден ценоразпис за физически лица по Решение № 75 от Протокол №9/28.04.2016 г.на заседание на Общинския съвет, следните количества както следва:

 Отдел 119 „г"  с лежаща маса : едра строителна дървесина ела- 5 куб.м, средна строителна дървесина ела- 32 куб.м, дребна строителна дървесина ела- 2 куб.м дърва ела - 1 пл. куб.м; едра строителна дървесина смърч - 3 куб.м, средна строителна дървесина смърч - 2куб.м, дърва смърч  - 1 пл. куб.м,  дърва бреза - 16 пл. куб.м, дърва ива - 3 пл. куб.м   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 583

 

 

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства    на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава   съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Рила Мегатур" ООД  със седалище и адрес на управление: гр.София, район Триадица, ж.к. „Южен парк" Ул."Славище" бл.1,  ЕИК  200010555  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика към  външен басейн с обем 87,68 куб.м., голям външен басейн с обем 300 куб.м. , вътрешен основен басейн с обем 95,85 куб.м., вътрешен детски басейн с кубатура 16,85 куб.м., вътрешен басейн с обем 21,99 куб.м., вътрешен басейн  с обем 17,05 куб.м.,  вътрешен и външен  студен басейн с общ обем  9,42 куб.м., външно джакузи с обем  20,82 куб.м. и джакузи на кота -7,60 с обем - 23,16 куб.м., представляващ част от обект:   „Хотелски комплекс",  находящ се в УПИ, представляващ парцел V -За хотел, басейн и паркинг, кв.126  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.99 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/, както следва:

 

  • Проектен дебит - 0,66 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество        -   до  56,81    куб.м.  .
  • Годишно водно количество           -                 до 20 736,64  куб.м./год.

 

3. Съгласно чл.10, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня -  За обекти , имащи приоритетно значение за развитието на Община Сапарева баня, може да бъде разрешено водовземане на количество минерална вода над 0,500 л/сек. с решение на Общински съвет."

4.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 584

 

 

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и  водоползване за профилактика.

 2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава    съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма   „П и М Консултинг" АД със седалище и адрес на управление: гр.Видин 3700, ул."Екзарх Йосиф" бл.7, вх.В, ап.34  ЕИК 105011165  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 10 /десет/  години от  датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт, отдих, хигиенни нужди и  водоползване за профилактика за два външни басейна  всеки с кубатура от 100 куб.м.,  един детски басейн с кубатура 20 куб.м. и джакузис обем 0,5 куб.м. с общ обем    220,5  куб.м., представляващи част от  бъдещ обект: „Многофамилна жилищна сграда " в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X , кв.1а по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 65365.602.1117 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,   поземлен имот с идентификатор №65365.602.1181 и поземлен имот с идентификатор №65365.602.1182 по Кадастралнта карта на гр.Сапарева баня, както следва:

  • Проектен дебит - 0,18 .л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество -  до 16,00  куб.м.
  • Годишно водно количество                  -   до 5 793,00  куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.24 във връзка с 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, и чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

Общински съвет грСапарева баня взе

 

                 РЕШЕНИЕ 585

  

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня приема изготвения Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управлението по видове и категории обекти за 2018 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

                                                               Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                                     РЕШЕНИЕ 586

  

           І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдe отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за обект № 2 - с площ 70 кв.м., за поставяне на преместваеми търговски обекти - атракциони, за период от седем месеца годишно, считано от 1 април до 31 октомври за срок от 5 години. Наемателят дължи наемна цена за първата година за период от датата на сключване на договора до 31 октомври 2019 г. За останалия срок от договора наемателя дължи наемна цена годишно за периода от 01 април до 31 октомври.

2. Общински съвет Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота, както следва:

  • обект № 2 - с площ 70 кв.м. . в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;

съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня, части от недвижим поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня. 

3. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

                                                              Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

                                                                                 РЕШЕНИЕ 587

  

           І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдe отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за обект № 1 - с площ 70 кв.м., за поставяне на преместваеми търговски обекти - атракциони, за период от седем месеца годишно, считано от 1 април до 31 октомври за срок от 5 години. Наемателят дължи наемна цена за първата година за период от датата на сключване на договора до 31 октомври 2019 г. За останалия срок от договора наемателя дължи наемна цена годишно за периода от 01 април до 31 октомври.

2. Общински съвет Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота, както следва:

  • обект № 1 - с площ 70 кв.м. . в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;

съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня, части от недвижим поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня. 

3. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

   РЕШЕНИЕ 588

 

 

  І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдe отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за обект № 3 - с площ 70 кв.м., за поставяне на преместваеми търговски обекти - атракциони, за период от седем месеца годишно, считано от 1 април до 31 октомври за срок от 5 години. Наемателят дължи наемна цена за първата година за период от датата на сключване на договора до 31 октомври 2019 г. За останалия срок от договора наемателя дължи наемна цена годишно за периода от 01 април до 31 октомври.

2. Общински съвет Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота, както следва:

  • обект № 3 - с площ 70 кв.м. . в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;

съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня, части от недвижим поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня. 

3. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 589

 

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот № 016200, местност „На ридо" в землището на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 2219 / 07.02.2019 г./ с площ от 55,214 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: девета, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 590

 

 

І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот № 006316, местност „Стубело" в землището на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 2217 / 28.01.2019 г./ с площ от 22,407 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

  Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 591

 

 

   І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот № 016201, местност „На ридо" в землището на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 2220 / 07.02.2019 г./ с площ от 120,938 дка, начин на трайно ползване: Временно неизползваема нива, категория на земята при неполивни условия: девета, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

           ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОбС, чл.35, ал.1 от ЗОбС и чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

      Общински съвет гр.Сапарева баня   взе

 

РЕШЕНИЕ 592

 

 

           1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 133 / 22.11.2006 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХ, кв.8 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 300 кв.м, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 71,00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 80,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:   чл.21,ал.1, т.8 и ал.2, във вр. с чл.2, ал.4 и  ал.5 от ЗМСМА; чл.25,   ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.78а  от ППЗСПЗЗ;

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ  593

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде променен начина на трайно ползване от „селскостопански, горски, ведомствен път" в  „друг вид земеделска земя" на имот общинска собственост,  представляващ: поземлен имот с  идентификатор 65365.30.84,  местност „Под селото" по Кадастралната карта, община Сапарева баня  с площ 157,00  кв.м.  начин на трайно ползване: „селскостопански, горски, ведомствен път",  при съседи имоти №№ 65365.30.123, 65365.30.131, 65365.30.122, 65365.30.146  и 65365.602.1006,   съгласно скица,  представляваща неразделна част от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 594

 

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „Кедър -7"ЕООД   със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Крайречна"№37, ЕИК 201809291, представлявано от Анна Николаевна Янкова , съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва:  поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня,  поземлени имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.836 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.601.841 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Серафим Йорданов", поземлен имот с идентификатор №65365.602.389 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.602.1005 по  КК на гр.Сапарева баня - ул."Александър Стамболийски", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1006 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1004 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Христо Ботев", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1014 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлени имоти с идентификатор №65365.602.1086 и 65365.602.1085 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Трети март".

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на „Кедър - 7" гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №22 / 25.03.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 595

 

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  ЕТ „Константин Янев - Коко Хилс" със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Развигор" №3, ЕИК 202342923, представлявано от Константин Александров Янев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Йордан Попмихайлов", поземлен имот с идентификатор №65365.601.814 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Славяни", поземлен имот сидентификатор №65365.601.817 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Роза", поземле имот с идентификатор № 65365.601.818 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Детелина" и поземлен имот с идентификатор № 65365.601.819 по КК на гр.Сапарева баня- ул."Малина".

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  ЕТ „Константин Янев - Коко хилс"  гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №23/25.03.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 596

 

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма    „Томо Строй" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул." Лоза"  №34,ЕИК 203598124, представлявано от Симеон Стойнев Кацарски, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Йордан Попмихайлов" и поземлен имот с идентификатор  №65365.27.54 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

  2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на „Томо строй" ЕООД  гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок    /пет/  години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №24/25.03.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/28.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА,   

 

 

Общински съвет - Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 597

 

 

            I.Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на родителите/настойниците/на деца, приети за първи път в първи клас в СУ "Христо Ботев" гр. Сапарева баня в размер на 500.00лв., след представен удостоверителен документ от училището и  при спазване на следните изисквания:

1.Детето да е прието за първи път  в първи  клас в СУ "Христо Ботев" гр. Сапарева баня.

2.Постоянният и настоящият  адрес на двамата родители и детето да е на територията на община Сапарева баня.

II.Възлага на кмета да сключи договор с родителите/настойниците/ за предоставяне на еднократната помощ, като в договора бъде включена клауза, че при отписване и/или преместване на детето за което е отпусната помощта от СУ „Христо Ботев" гр. Сапарева баня преди завършване на седми клас, родителите/настойниците/ дължат солидарно връщане на получената сума.

III.Еднократната помощ да се изплаща в срок до три месеца от започването на съответната учебна година.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов