Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.03.2019г. /четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

 

ПОКАНА

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.03.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

 

Проект!                                                            

Дневен ред:


1.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-32/21.03.2019г.

ОТНОСНО: Прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на Община Сапарева баня.

2.       Докладна записка от г-н  Иван Куйов -  Председател на ОбС гр. Сапарева баня  с  изх. № П-397-1/22.03.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет и доклад за дейността на „ВиК Паничище" ЕООД за 2018г.

3.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-31/21.03.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от, или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня.

4.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-30/21.03.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Доклад за 2018г. относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021г.

5.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-33/22.03.2019г.

ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по процедура  BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

6.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-29/20.03.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на дървесина по утвърден ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия в отдел с остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване както следва:

-          Отдел 119 „г" с лежаща маса: едра строителна дървесина ела - 5 куб.м, средна строителна дървесина ела - 32 куб.м,  дребна строителна дървесина ела - 2 куб.м, дърва ела - 1 пл. куб. м; едра строителна дървесина смърч - 3 куб.м, средна строителна дървесина смърч - 2 куб.м, дърва смърч - 1 пл. куб. м, дърва бреза - 16 пл. куб. м, дърва ива - 3 пл. куб. м.

7.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-288-3/21.03.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

8.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1809-8/21.03.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

9.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-34/22.03.2019г.

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018г.

10.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-35/22.03.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

11.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-36/22.03.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

12.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-192-1/22.03.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

13.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-4-1/21.03.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

14.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1210-1/21.03.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

15.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1837-1/21.03.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

16.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-266-1/21.03.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

17.   Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов