Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на поставено Решение №554/25.02.2019г. по Протокол №45/31.01.2019г. на Общински съвет гр.Сап.баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) –(ПР) и (ПЗ) в ПИ с №026168, местност „Над селото”

                         О Б Я В Л Е Н И Е                                  

 

Oбщина Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, поставено  на 25.02.2019г. Решение №554, взето по Протокол №45/31.01.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за регулация (ПЗ), в поземлен имот с номер №026168, местност „Над селото" по картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Петко Маринов Иванов. Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.