Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис - извлечение от Протокол №46/28.02.2019г. на заседание на ОбС

                                                      

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

        

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и предвид гореизложеното

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 556

 

1. Приема отчет на План за действие на Община Сапарева баня в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2018 г.

               Приложение:

           1.  Отчет на  План за действие на Община Сапарева баня в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2018 г.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 На основание: чл. 21, ал.1, т.12 и т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.16, aл.1 от Закона за младежта и в изпълнение на заложените мерки и оперативни цели в Националната стратегия за младежта 2010-2020 година,

 

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня  взе

  

РЕШЕНИЕ 557

 

 

1.   Общински съвет – гр. Сапарева баня приема Oбщински  годишен план за младежта на община Сапарева баня -2019 г.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

                                                      

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 На основание: чл. 44, ал.1, т.1; чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.27, ал.3  от ЗМСМА; чл.23, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,

 

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня  взе

 

 РЕШЕНИЕ 558

 

 

1. Общински съвет – гр. Сапарева баня одобрява Годишен доклад на Община Сапарева баня / Приложение №1 и Приложение №2/  за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сапарева баня през 2018 година.

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35,ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 559

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 387 / 14.03.2008 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XII-за за хотелски комплекс, кв.5 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 5569,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцели/ XIII-за обществено обслужване, ХІV, ХXIII, XI, I-за озеленяване в кв.5 и улица с осови точки 109-110-111, чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 71,00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител – инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 75,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с явно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 


 ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 560

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2227 / 07.02.2019 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.26 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил с площ 1085,00 кв.м, при съседи: ПИ №53254.50.69, 53254.50.40 и от две страни път, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 3 600 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 6 510,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

  

 

ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 561

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2228 / 07.02.2019 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.40 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил с площ 600,00 кв.м, при съседи: ПИ №53254.50.26, 53254.50.69, 53254.50.42 и път, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от  3 400 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 3 600,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 , във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 562

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 929 / 21.11.2013 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.31.51 в местността „Черемидарнико” по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 5000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада; категория на земята при неполивни условия: 6, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 031051, при граници и съседи: ПИ с идентификатори №№ 65365.60.1; 65365.31.44; и 65365.31.52, чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване.

II. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 40 500 лв.  изготвена от лицензиран оценител – инж. Димитър Митов, притежаващ лиценз №810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

III. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 500 000,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с явно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня


Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 РЕШЕНИЕ 563

 

   1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства    на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване на зпрофирлактика

  2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава   съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Кедър 7” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, Ул.”Крайречна ” №37,  ЕИК  201809291 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня”  за срок от  5 /пет/  години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профирлактика към   басейн с обем до 100 куб.м. и душове към басейна, представляващ част от обект:   : „ Стаи за настаняване”  находящ  се в УПИ, представляващи парцели II -  За обществено обслужване, кв.202  по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор  №65365.602.1203  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София одоберна със ЗАповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед № 18-4547/12.06.2015 година на Началника на СГКК гр.Кюстендил, както следва:

  • Проектен дебит – 0,05 л/сек. – средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество -  до 4,32. куб.м.
  • Годишно водно количество                  -   до 1 576,80   куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

  

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 564

 

  1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства    на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване на зпрофирлактика

 2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава   съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  ЕТ „Константин Янев – Коко Хилс” със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, Ул.”Развигор” №3,  ЕИК  202342923  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня”  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване на зпрофирлактика към  два броя външни басейни всеки от които с обем до 100  куб.м.,  джакузи с обем 2,5 куб.м. вана за подводен душов масаж с обем 0,6 куб.м. и два  броя  вани за основни водни процедури всяка с обем от 0,4 куб.м., представляващ част от обект:   „Малкоетажна къща за гости с механа, навес барбекю и ограда” и  Вила „Коко Хилс”  находящи се в УПИ, представляващи парцели IV -  2575.2579 /2347/,  кв.101  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.241 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/ и парцел VII, кв.101 по плана на гр.Сапарева баня /с нов идентификатор №65365.601.244 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одоберна със ЗАповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/  , както следва:

  • Проектен дебит – 0,08 л/сек. – средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество -  до 6,91куб.м.
  • Годишно водно количество                  -   до 2 522,88    куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                  

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня


Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 565

 

 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства  на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане   за спорт, развлечение и  отдих

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава     съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Томо Строй”ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул.”Лоза”№37 ЕИК 203598124 от Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня”  за срок от 5  /пет/  години от  датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за спорт, развлечение и  отдих за    три броя басейни и две джакузита с общ обем 748,20 куб.м., представляващи част от  бъдещ обект: Басейн за обществено обслужване в поземлен имот с предназначение,  както следва:

  • Проектен дебит – 0,23 л/сек. – средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество -  до 19,87  куб.м.
  • Годишно водно количество                  -   до 7 253,28   куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 


 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.17а, ал.1, т.3  от закона за опазване на земеделските земи, чл.28 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи чл. 110, ал.1, т.1 и чл.124а , ал.1, ал.5 и ал.7 от  ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.44.188, местност „Челяковото“, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.44.188, местност „Челяковото“, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следв

               -  Плътност на застрояване – 60 %

               - Интензивност на застрояване  Кинт – 2.0

              - Етажност /Височина/ - 1 –  3  / 3.00 м. – 10.00 м. /

               - Минимална озеленена площ – 40 %

С проекта да се предвиди застрояване на „Семеен хотел със СПА център”, две жилищни сгради, „две сгради от допълващото застрояване и басейн”

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в  обхвата  и  при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

  6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2  от ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за  това места в сградата на общината, района или  кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на  плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен  вестник.

 7.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 


 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.13, чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ  567

 

 1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – канализационен клон с дължина 330.40 м с цел отвеждане на отпадните води от поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местност „Фръчковица”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност „Под ридо”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност „Валявица”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.4; 65365.35.11, 65365.35.14; 65365.35.37, 65365.35.39; 65365.35.67; 65365.35.71; 65365.35.98; 65365.35.99; 65365.35.181; 65365.35.183; 65365.35.184; 65365.35.193; 65365.35.211; 65365.35.212 и 65365.35.213, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София.

 2.Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – канализационен клон с дължина 330.40 м с цел отвеждане на отпадните води от поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местност „Фръчковица”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност „Под ридо”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност „Валявица”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, провеждане на процедура по учредяване право на сервитут, в обхвата на поземлени имоти както следва:

            - поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.4; 65365.35.11, 65365.35.14; 65365.35.37, 65365.35.39; 65365.35.67; 65365.35.71; 65365.35.98; 65365.35.99; 65365.35.181; 65365.35.183; 65365.35.184; 65365.35.193; 65365.35.211; 65365.35.212 и 65365.35.213, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София провеждане на процедура по учредяване право на сервитут върху поземлените имоти.

3.Дава съгласието си да бъде учредено право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура през поземлени имоти с идентификатори, както следва:

      -поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.4; 65365.35.39; 65365.35.98; 65365.35.99; 65365.35.193; 65365.35.211; 65365.35.212 и 65365.35.213, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София.

 4.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5.Разрешава заявителите да изработят за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване  изискванията  на  одобреното  задание  по  т.1.

7.Възложителите да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

   8.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2 от  ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или  кметството, както и  на други подходящи места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да се публикува на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  вестник.

 9.Екземпляр от решението да се връчи на заявителите  след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 10.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

  11.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 във връзка с чл. 27  ал. 4 и 5  от ЗМСМА  

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 568


  1. Общински съвет Сапарева баня, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.  27  ал. 4 и 5  Закона за местното самоуправление и местната администрация , приема да бъдат отпуснати   по 300 лв.месечна стипендия за периода от м.януари до м.декември 2019 г. включително от общинския бюджет за 2019 год. на следните лица:

                      - Любомира Орлинова Пехливанска

                      - Петър Василев Вълчев

                      - Николай Георгиев Виячев                        

         при условие, че същите са състезатели на СК "Сапарева баня" гр.Сапарева баня.

 

 2.Средствата необходими за изплащане на стипендиите да бъдат осигурени от преизпълнение на собствените приходи и отразени по & 40-00 Стипендии по решение на Общински съвет дейност  "Общинска администрация" по бюджета на община Сапарева баня. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

  

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/28.02.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА


 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 569

 

1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 400,00 лв.  на Живка Василева Крапчанска   по  заявление с вх.  №З-24-2/2802.2019г.

2.  Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта.

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 – обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов