Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2019г. /четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 

ПОКАНА

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният


                                                            Проект!                                                            

Дневен ред:


1.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-19/21.02.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на отчет на План за действие на Община Сапарева баня (2017-2020) в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2018г.

2. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-21/21.02.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта.

3.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-22/21.02.2019г.

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014 - 2020г., приет с Решение №1 от Протокол №12/30.07.2014г. на Общински съвет - гр. Сапарева баня.

4.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1867-2/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

5.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1856-1-/22.02.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

6.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1856-2/22.02.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

7.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-311-1/22.02.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

8.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1710-6/18.02.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

9.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-20/21.02.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

10.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-282-1/21.02.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

11.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-23/21.02.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

12.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-24/21.02.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

13.   Други.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов