Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-04 / 19.02.2019 г. на кмета на Общ.Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР, в обхвата на УПИ,парцели II-292 и III-292, кв.80 по рег.план на гр. Сап. баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-04/ 19.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели II-292 и III-292, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня и двата с идентификатор 65365.601.573 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел I-291, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.564 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел IV-293, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.572 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XI-290, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.565 по КК на гр. Сапарева баня,  третиращ както следва:

-  Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II-292, кв.80 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-291, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.573 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II-292, кв.80 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-290, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.573 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II-292, кв.80 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-293, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.573 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-292, кв.80 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-293, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.573 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

- Обединяване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти II-292 и III-292, кв. 80 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.601.573 по КК на гр. Сапарева баня в нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел, с проектен номер - II-292, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с Възложител Никол Илиева Гринкевич. 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.