Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение до заинтересованите лица Елка Ангелова Терзийска, Иван Георгиев Кюрчийски, Йорданка Георгиева Иванова и Емил Василев Пачаръзов

СЪОБЩЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Елка Ангелова Терзийска - гр.София, р-н Слатина, ул. „Детелин войвода" № 35, вх.Б, ет.4, ап.44;  Иван Георгиев Кюрчийски - гр."Перник", ул."Пантелей" №12у, ап.24; Йорданка Георгиева Иванова - гр.София, ул."Житница" № 22А, вх.Г, ет.5, ап.25 и Емил Василев Пачаръзов - гр.Дупница, ж.к „Бистрица" № 5, ет.9, ап.55 , че със  Заповед № РД - 08 - 16 / 18.01.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с номер 020004, местност „Киразлъко", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на „Три сгради за обществено обслужване с предназначение „Къщи за настаняване на туристи, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Валери Маринов Върголомов

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.