Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис– извлечение от Протокол №45 от 31.01.2019г. на заседание на ОбС

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 ЗНА и  § 40 от  ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 530

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня, както следва:

  § 1.Изменя чл.14 като същия придобива следната редакция:

„С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на общината поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според  подробен  устройствен  план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон".

§ 2.Създава ал.2 на  чл.19 със следното съдържание:

/2/„Общински съвет Сапарева баня определя данък сгради за  жилищни имоти, разположени на територията на гр.Сапарева баня, които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма   от 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот".

 

§ 3.Изменя чл.29, ал.1 като същия придобива следната редакция:

 „За леки  и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т. годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

С kW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, както следва:

1.до 55kW включително -0,34 лв. за 1 kW;

2.над 55kW до 74kW включително -0,54 лв.  за 1 kW;

3.над 74kW до 110kW включително -1,10 лв. за 1 kW;

4.над 110kW до 150kW включително -1,23 лв. за 1 kW;

5.над 150kW до 245kW включително -1,60 лв. за 1 kW;

6.над 245kW от 2,10 лв. за 1 kW.

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

-Брой на годините от годината

 на производство, включително                                                              Коефициент

годината на производство

Над 20 години                                                                                                1,1

Над 15 до 20 години включително                                                                    1

Над 10 до 15 години включително                                                                   1,3

Над 5 до 10 години включително                                                                     1,5

До 5 години  включително                                                                               2,3

 2.Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория:                                                    Коефициент

без екологична категория, с екологична категория

 „Евро 1"  и  „Евро 2"                                                                1,10                                            

„Евро 3"                                                                                     1,00

„Евро 4"                                                                                      0,80

„Евро 5"                                                                                      0,60

„Евро 6" и „ЕЕV"                                                                         0,40

§4.В  чл.29, ал.3 се създава т.7 със следния текст:

„За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74kW включително и съответстващи на екологична категория „Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории по-високи от „Евро 4" - с 60 на сто намаление."

   §5. Изменя чл.29, ал.6 като същия придобива следната редакция:

„Общинският съвет определя данъка за товарен автомобил  с технически допустима максимална маса над 3,5т., но не повече от 12т. в размер от 12.00лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост".

§6.  Общински съвет Сапарева баня отменя чл.30а.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал.3 от АПК, чл.77 от АПК, чл. 8 от ЗНА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси

 

 


Общински съвет - Сапарева баня взе

 

 Р Е Ш Е Н И Е 531

 

 

 

1.Общински съвет- Сапарева баня приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации  и  за установяване  на конфликт на интереси  в  Общински съвет – Сапарева баня, които са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА,

 

 

Общински съвет - Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 532

 

 

Общински съвет - Сапарева баня приема Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. юли  2018г. до м.  декември  2018г. включително.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Куйов

 

 

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 533

  

 Общински съвет гр.Сапарева баня приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2019 година.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                        

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

  На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 344/2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг,

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

         Р Е Ш Е Н И Е  534

  

1.       Общински съвет гр. Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2019 година, както следва:

1.1         По приходите в общ размер на 8 523 188. съгласно Приложение № 1, в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 2 870 372  лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 2 730 356  лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 година в размер на 140 024 лв., финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 4

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 5 652 816 лв., съгласно Приложение № 1,

     в това число са включени:

 1.1.2.1. Местни приходи от дейност 3 869 500 лв., от тях:

  1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 675000 лв.

  1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1645000 лв.

  1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 1022500 лв.

  1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи  /вкл. платени данъци /, в размер на 527 000 лв.

  1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 590700 лв. в т.ч.:

  1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 345400 лв.

  1.1.2.2.2. Средства  за зимно поддържане и снегопочистване 48900лв.

  1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 196400 лв.

  1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ 1495965 лв.

 1.1.2.4. Финансиране -357384 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи  в размер на 59 640.

 1.2. По разходите в общ размер на 8523188 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1

  1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 2870372  лв.

 1.2.2. За местни дейности в размер на 5652816 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 20000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 59640 лв.

  1.3. Утвърждава общото бюджетно салдо-  по бюджета на общината в размер на 217 368 лв.

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2019 г. по Приложение № 3.

3. Приема инвестиционната програма за 2019 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на

8473888 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно  Приложение № 5,

3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 196 400 лв. съгласно Приложение № 5,

  3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на  4917556 лв. по прихода и 4917556 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.

5. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите "Общи държавни служби", "Отбрана и сигурност", "Здравеопазване", "Социално осигуряване подпомагане и грижи", "Почивно дело, култура, религиозни дейности" /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение №2

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

 6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5000 лв.

  6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 40000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.

  6.3. Субсидии и целеви разходи за :

 6.3.1. Читалища 66430 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 11.

 6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 15000 лв., планирани като субсидии  за организации с нестопанска цел в дейност 738 " Култура".съгласно Приложение № 6

6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 42000 лв, разпределени съгласно Приложение №6

  6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

7. Приема следните лимити за разходи:

  7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

  7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината - 5000 лв.

8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

   8.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т.8.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021 г.,

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно  Приложение № 9.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

  11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 година, -  не се предвижда

  11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС - гр. Сапарева баня

  11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 400 000лв

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 600000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година в размер на 2500000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на не по-малко от 30% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2018 г., или не по-малко от 147 837 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година, в размер на не по-малко от 30% от размера на вземанията, или 300000 лв.

16.  Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство"  съгласно Приложение № 10  

18. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

  17.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

 17.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2. от настоящето решение.

17.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

18. Общински съвет гр. Сапарева баня  възлага на кмета:

18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

18.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

18.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

18.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

19.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

18.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

19. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

19.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране.

19.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.

19.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

19.4. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

19.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви безлихвен заем от централния бюджет.

20. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава кмета:

20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 31.03.2019 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2018 г.

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 10.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

        

 

       

 ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1,чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 535

 

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 138 / 22.11.2006 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ I, кв.14 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 847,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцел/ ІІ, кв.14 и улици с осови точки 199-198-197-187; 187-205 и 205-204-203, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 71,00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 100,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

  ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 536

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 474 / 20.05.2009 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XIII-за обществено обслужване, кв.5 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 997,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцели/ ХІІ-за хотелски комплекс и ХІV в кв.5, и улица с осови точки 110-111-112-113-114, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 71,00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 80,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 537

 

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2187 / 09.01.2019 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ IV, кв.40 по плана на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987 г. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, изменен със Заповед №РД-08-504/21.11.2018 г. на Кмета на Община Сапарева баня с площ 567,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцел/ V, кв.40, улици с осови точки 42-42б и 42б-42в и извън регулация, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 30,00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 30,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

                                                                  Общински съвет гр.Сапарева баня взе

                                                                                         РЕШЕНИЕ 538

 

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2189 / 11.01.2019 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ III, кв.40 по плана на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987 г. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, изменен със Заповед №РД-08-504/21.11.2018 г. на Кмета на Община Сапарева баня с площ 536,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцел/ ІІ, кв.40, улици с осови точки 41-42б и 42б-42в и извън регулация, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

 2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 30,00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 30,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван КуйовПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 539

 

 

  1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства  на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане   за спорт, развлечение и  отдих

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава  съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Ес Би Терме"ООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул."Синчец"№6, ЕИК 204214142 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 години от  датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за спорт   отдих и профилактика  за     вътрешни басейни с кубатура  около 2000 куб.м., вани с общ обем около 90 куб.м., външни басейни с общ обем около 3000 куб.м. външни лечебни басейни с обем 200 куб.м., представляващ част от обект:   „Хотелски, рекреационен и балнеологичен комплекс „Ес Би Терме"",  находящ се в УПИ, представляващ парцел IІІ  - 444,445 - За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум,  кв.61  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.186 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  както  следва:

 

 • Проектен дебит - 2,000 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до 172,8  куб.м.
 • Годишно водно количество                  -   до 63 072  куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 540

 

 

 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и  водоползване за профилактика.

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава    съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Свети Стефан" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул."Черна скала"№6 ЕИК 109583644 от  КЕИ „ГАЛЕРИЯТА" на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от .10 години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди и  водоползване за профилактика към  външен басейн и  джакузи - хидромасажна вана  представляващи части от обект: „ Самостоятелни стаи „Парка",  находящи се в УПИ, представляващ парцел III - „За хотел",  кв.41 по плана на гр.Сапарева баня / нов идентификатор №65365.601.333 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2012 година/, както следва:

 • Проектен дебит - 0,15 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до 12,96  куб.м.
 • Годишно водно количество                  -   до 4 730,4    куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 541

 

 

 

   1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих и  хигиенни нужди .

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава  съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Лавър 2015" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, местност „Валявица", ЕИК  203724352 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди   към  външен  басейн с обем 100 куб.м. и  два броя джакузита, представляващ част от обект:   „Къща за настаняване на туристи с външен басейн",   в поземлен имот с идентификатор №65365.35.10  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , както следва:

 • Проектен дебит - 0,05 .л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до 4,32  куб.м.
 • Годишно водно количество        -   до  1 576,8    куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2, ал.4  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал.3, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал.1, ал.4 и чл. 100, ал.9 от ППЗСПЗЗ

 

 

Общински съвет община Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 542

 

 

  1. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо ползване по Приложение 1 – Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване за 2019/2020 стопанска година;

  2. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване по Приложение 2 – Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2019/2020 стопанска година;

  3. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години, считано от 01.10.2019 година.

  4. Общински съвет дава съгласие останалите свободни мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд  да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

  5.  Останалите след провеждане на търга по т.5 свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т.4 и т.5 се проведат по реда на Закона за общинската собственост.

  6. Приема правила за ползване на мери пасища и ливади от Общински поземлен фонд на територията на община Сапарева баня за 2019/2020 стопанска година – Приложение 3.

 7. Приема годишен план за паша  за 2019/2020 стопанска година на община Сапарева баня – приложение 4.

8.Определя годишни наемни цени за ползване на мери, пасища и ливади, определениза индивидуално ползване за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2019/2020 година в размер на  8,00 лева за мери и пасища и 16,00 лева за ливади на декар.

 9. Списък на всички стопани отглеждащи пасищни животни на територията на община Сапарева баня.

 10. Общински съвет гр. Сапарева баня, възлага на Кмета на община Сапарева баня да сключи договорите за наем по реда и условията на чл. 37и ал.12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ както и да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

  11.Списъците одобрени с Решение на общински съвет Сапарева баня да се обявят в сградата  на община, Сапарева баня, кметствата в с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово и да се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 01.03.2019 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

           Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

                   РЕШЕНИЕ 543

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Гюна Христова Андрейна следните поземлени  имоти:  

 • Имот с проектен № 033112 с площ 1.327 дка. в местността „Джуганица" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31923/15.11.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 033110 / образуван от имот №033105 - образуван от имот №033049/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с проектен № 033097 с площ 1.836 дка. в местността „Джуганица" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31922 / 15.11.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е идентичен с поземлен имот № 033097 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

 Общински съвет гр.Сапарева бaня 

РЕШЕНИЕ 544

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Драган Йорданов Воденичарски следният поземлен  имот: 

 • Имот с проектен № 022117 с площ 1.227 дка. в местността „Аджибримица" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00456 / 04.12.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 022078 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

           РЕШЕНИЕ 545

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Йорданка Александрова Караганова следният поземлен  имот: 

 • Имот с проектен № 006317 с площ 3.089 дка. в местността „Зад ридо" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00447 / 15.11.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлени имоти № 006292 и № 016205 /обр. от №016162 - обр. от №016109/- земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

            РЕШЕНИЕ 546

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Йордана Александрова Караганова следните поземлени  имоти:  

 • Имот с проектен № 003092 с площ 2.000 дка. в местността „Мерата" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00460 / 17.12.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 003032 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с проектен № 003088 с площ 1.000 дка. в местността „Мерата" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00457 / 04.12.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 003032 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с № 036052 с площ 1.037 дка. в местността „Стеживо" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00459 / 04.12.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е идентичен с поземлен имот № 036052 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

                   РЕШЕНИЕ 547

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Михал Петров Павлов следните поземлени  имоти:  

 • Имот с проектен № 016204 с площ 1.427 дка. в местността „Брезкете" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00409 / 03.05.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 016205 в местността „На ридо" /образуван от имот №016162 - образуван от имот № 016109/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с проектен № 007041 с площ 1.400 дка. в местността „Могилите" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31540 / 03.05.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 007032 в местността „Брезата" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

                      РЕШЕНИЕ 548

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Костадин Христов Пиперков следните поземлени  имоти:  

 • Имот с проектен № 051294 с площ 0.657 дка. в местността „Вадата" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31924/03.12.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 051290 /обр. от имот №051131/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с проектен № 050303 с площ 0.298 дка. в местността „Ченкова круша" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31925 / 03.12.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 050274 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

ОбС гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 549

 

 

 Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 52 „б" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 52 „б" със стояща маса бял бор 660 куб.м, смърч 800 куб.м, ела 40 куб.м, бук 20 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2019 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

Приложение към Докладна записка
                           
Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдел 52 "б"
                           
                           
                           
Клас на сортимент -ност Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС ОБЩО ЛЕВА без ДДС
1 2 3 4 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18
Обект №059                          
І а Бял бор _ 86 ела   96 смърч _ 96 бук _ _ _
І Бял бор 333 78 ела 26 91 смърч 524 91 бук _ _ 76024
ІІ Бял бор 133 64 ела 2 80 смърч 77 80 бук _ _ 14832
ІІІ Бял бор 5 35 ела   35 смърч 2 35 бук _ _ 245
ІV и V Бял бор 10 30 ела   30 смърч 10 30 бук _ _ 600
Дребна дървесина - игл. ритлов. Бял бор _ 25 ела _ 25 смърч   25 бук _ _ _
ОЗМ под 25 см Бял бор _ 30 ела _ 30 смърч _ 30 бук _ _ _
ОЗМ над 25 см Бял бор _ 45 ела _ 45 смърч _ 45 бук _ _ _
Дърва Бял бор 78 16 ела   16 смърч 83 16 бук 11 45 3071
Техн. дървесина иглолистна средна Бял бор _ 26 ела _ 26 смърч _ 26 бук _ _  
Техн. дървесина иглолистна дребна Бял бор _ 19 ела _ 19 смърч _ 19 бук _ _ _
    559     28     696     11    
                          94772
                          18954
            ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: 113726
                           

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

ОбС гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 550

 

 

   Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 52 „г", 52 „д" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 52 „д" със стояща маса бял бор 230 куб.м, смърч 110 куб.м;

подотдел 52 „г" със стояща маса смърч 2010 куб.м, ела 90 куб.м, бял бор 850 куб.м, бук 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2019 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

Приложение към Докладна записка
                           
Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдел 52 "г", 52 "д"
                           
                           
                           
Клас на сортимент -ност Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС ОБЩО ЛЕВА без ДДС
1 2 3 4 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18
Обект №060                          
І а Бял бор _ 86 ела _ 96 смърч _ 96,00 бук _ _ _
І Бял бор 525 78 ела 56 91 смърч 1222 91,00 бук _ _ 157248
ІІ Бял бор 223 64 ела 11 80 смърч 185 80,00 бук _ _ 29952
ІІІ Бял бор 9 35 ела 1 35 смърч 2 35,00 бук _ _ 420
ІV и V Бял бор 17 30 ела 1 30 смърч 35 30,00 бук _ _ 1590
Дребна дървесина - игл. ритлов. Бял бор _ 25,00 ела _ 25 смърч _ 25,00 бук _ _ _
ОЗМ под 25 см Бял бор _ 30,00 ела _ 30 смърч _ 30,00 бук _ _ _
ОЗМ над 25 см Бял бор _ 45,00 ела _ 45 смърч _ 45,00 бук _ _ _
Дърва Бял бор 131 16,00 ела 6 16 смърч 433 16,00 бук 10 ### 9570
Техн. дървесина иглолистна средна Бял бор _ 26,00 ела _ 26 смърч _ 26,00 бук _ _  
Техн. дървесина иглолистна дребна Бял бор _ 19,00 ела _ 19 смърч _ 19,00 бук _ _ _
                           
                          198780
                          39756
            ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: 238536

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

ОбС гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 551

 

 

 Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 167 „з" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 167 „з" със стояща маса бял бор 290 куб.м, смърч 440 куб.м, ела 150 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2019 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

Приложение към Докладна записка
                     
Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдел 167 "з"
                     
                     
                     
Клас на сортимент -ност Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС ОБЩО ЛЕВА без ДДС
1 2 3 4 7 8 9 12 13 14 19
Обект №061                    
І а Бял бор _ 86,00 ела _ 96,00 смърч _ 96,00 _
І Бял бор 60 78,000 ела 19 91,00 смърч 110 91,00 16 419,00
ІІ Бял бор 90 64,00 ела 39 80,00 смърч 138 80,00 19 920,00
ІІІ Бял бор 23 35,00 ела 14 35,00 смърч 24 35,00 2135,00
ІV и V Бял бор 24 30,00 ела 25 30,00 смърч 34 30,00 2490,00
Дребна дървесина - игл. ритлов. Бял бор 3 25,00 ела 3 25,00 смърч 5 25,00 275,00
ОЗМ под 25 см Бял бор _ 30,00 ела _ 30,00 смърч _ 30,00 _
ОЗМ над 25 см Бял бор _ 45,00 ела _ 45,00 смърч _ 45,00 _
Дърва Бял бор 40 16,00 ела 28 16,00 смърч 55 16,00 1968
Техн. дървесина иглолистна средна Бял бор _ 26,00 ела _ 26,00 смърч _ 26,00 _
Техн. дървесина иглолистна дребна Бял бор _ 19,00 ела _ 19,00 смърч _ 19,00 _
Вършина Бял бор _ 1,00 ела _ 1,00 смърч _ 1,00 _
                     
                    43207
                    8641,4
                  ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: 51848,4

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

ОбС гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 552

 

 

                                  

  Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 165 „б" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 165 „б" със стояща маса бял бор 1440 куб.м, смърч 50 куб.м, ела 20 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2019 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

                     
                     
Приложение към Докладна записка
                     
Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдел 165 "б"
                     
                     
                     
Клас на сортимент -ност Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС ОБЩО ЛЕВА без ДДС
1 2 3 4 7 8 9 12 13 14 19
Обект №063                    
І а Бял бор _ 86 ела _ 96 смърч _ 96 _
І Бял бор 408 78 ела 3 91 смърч 18 91 33735
ІІ Бял бор 446 64 ела 3 80 смърч 9 80 29504
ІІІ Бял бор 76 35 ела 1 35 смърч 2 35 2765
ІV и V Бял бор 78 30 ела 3 30 смърч 4 30 2550
Дребна дървесина - игл. ритлов. Бял бор 8 25 ела _ 25 смърч 1 25 225
ОЗМ под 25 см Бял бор _ 30 ела _ 30 смърч _ 30 _
ОЗМ над 25 см Бял бор _ 45 ела _ 45 смърч _ 45 _
Дърва Бял бор 192 16 ела 2 16 смърч 2 16 3136
Техн. дървесина иглолистна средна Бял бор _ 26 ела _ 26 смърч _ 26 _
Техн. дървесина иглолистна дребна Бял бор _ 19 ела _ 19 смърч _ 19 _
                     
                    71915
                    14383
                  ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: 86298

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

 

                                                                   ОбС гр.Сапарева баня взе

 

                                                                           РЕШЕНИЕ 553

 

 Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 60 „а" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 60 „а" със стояща маса бял бор 1140 куб.м, смърч 800 куб.м, ела 480 куб.м, бук 80 куб.м, ива 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2019 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

Приложение към Докладна записка

                                 

Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдел  60-а

                                 
                                 
                                 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

Обект №062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86

ела

_

96

смърч

_

96

бук

_

83

ива

_

 

_

І

Бял бор

584

78

ела

293

91

смърч

527

91

бук

 

83

ива

_

 

120172

ІІ

Бял бор

266

64

ела

88

80

смърч

91

80

бук

 

73

ива

_

 

31344

ІІІ

Бял бор

4

35

ела

6

35

смърч

2

35

бук

_

55

ива

_

 

420

ІV и V

Бял бор

24

30

ела

13

30

смърч

11

30

бук

_

_

ива

_

 

1440

Дребна дървесина - игл. ритлов.

Бял бор

1

25

ела

_

25

смърч

_

25

бук

_

30

ива

_

 

25

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30

ела

_

30

смърч

_

30

бук

_

_

ива

_

 

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45

ела

_

45

смърч

_

45

бук

_

50

ива

_

 

_

Дърва

Бял бор

56

16

ела

18

16

смърч

53

16

бук

80

45

ива

1

20

5652

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26

ела

_

26

смърч

_

26

бук

_

45

ива

_

 

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19

ела

_

19

смърч

_

19

бук

_

_

ива

_

 

_

 

 

935

 

 

418

 

 

684

 

 

80

 

Стойност без ДДС:

159053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

31810,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност с ДДС

190864

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На  основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ

 

                                                                  Общински съвет гр.Сапарева баня взе

                                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 554

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор №026168, местност "Над селото",  по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня.

            2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №026168, местност "Над селото",  по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

            - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

            - Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на една малкоетажна  жилищна  сграда.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

 7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/31.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 555

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „О.П.ЕЛОС   ТРАНСПОРТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр.Дупница, ул."Ботьо Петков"№7,  ЕИК 109583594, представлявано от Олег Кирилов Петров съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор №65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня за присъединяване на  обект: „ Сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел с басейн"",  находящи се в УПИ, представляващ парцел III - „За хотел",  кв.41 по плана на гр.Сапарева баня / нов идентификатор №65365.601.333 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2012 година .

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на „О.П. ЕЛОС ТРАНСПОРТ" ООД гр.Дупница  право на прокарване и/или преминаване е със срок  10 /десет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №14/02.01.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов