Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД – 08 –501 от 20.11.2018 г. на кмет на Община Сапарева баня е одобрен /ПУП/ - изменение на (ПР), обхвата на УПИ, парцели IХ – 1384 и ХII - 1383, кв.9 по рег. план на гр.Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Йорданка Кирилова Гелева - гр.Сапарева баня, ул."Бригадирска" № 24; Ирена Стоилова Гелева - гр.Дупница, ул."Преслав" №3 и Красимир Стоилов Гелев - гр.Дупница, ул."Преслав" №3, че със Заповед № РД - 08 - 501 от 20.11.2018 година на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ -  изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели IХ - 1384 и ХII - 1383, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.602.894 и 65365.602.893, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с Възложител Калин Георгиев Гелев.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.