Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.01.2019г. / четвъртък / от 10:15ч. в заседателната зала на ОбС

 

                                                    

ПОКАНА

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.01.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

Проект!                                                            Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-108/21.12.2018г.

ОТНОСНО:  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

2.       Докладна записка от г-н  Иван Куйов -  Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с  изх. № Дз-1 4/10.12.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сапарева баня.

3.       Докладна записка от г-н  Иван Куйов -  Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с  изх. № Дз-2/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Сапарева баня и неговите комисии за периода от месец юли 2018г. до месец декември 2018г.

4.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-8/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Сапарева баня за 2019г.

5.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Дз-1/15.01.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Бюджета на Община Сапарева баня за 2019 г.

6.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1867-3/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

7.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1867-2/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

8.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1867-1/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

9.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1844-1/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

10.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-7/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

11.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-6/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

12.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-5/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

13.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-4/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

14.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-14/24.01.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 година.

15.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1742-1/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

16.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1872-1/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

17.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1743-1/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

18.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1891-1/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

19.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1195-2/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

20.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1873-3/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

21.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-9/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 52 „б" със стояща маса бял бор 660 куб.м, смълч 800 куб.м, ела 40 куб.м, бук 20 куб.м

Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 52 „б" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

22.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-10/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 52 „д" със стояща маса бял бор 230 куб.м, смърч 110 куб.м; подотдел 52 „г" със стояща маса смърч 2010 куб.м, ела 90 куб.м; бял бор 850 куб.м; бук 10 куб.м

Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 52 „г" и 52 „д" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка

23.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-11/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 167 „з" със стояща маса бял бор 290 куб.м, смърч 440 куб.м, ела 150 куб.м, 

Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 167 „з" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

24.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-12/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 165 „б" със стояща маса бял бор 1440 куб.м, смърч 50 куб.м, ела 20 куб.м, 

Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 165 „б" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

25.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-13/23.01.2019г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 60 „а" със стояща маса бял бор 1140 куб.м, смърч 800 куб.м, ела 480 куб.м, бук 80 куб.м, ива 10 куб.м

Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 60 „а" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

26.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1967-1/22.01.2019г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №026168, местност „Над селото" по Картата на възстановената собственост на землището на с. Ресилово, община Сапарева баня.

27.   Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов