Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис - извлечение от Протокол №44/16.01.2019г. на заседание на ОбС

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/16.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5  от ЗМСМА, 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 527

 


1.Общински съвет гр. Сапарева баня отменя решение №508 от Протокол №42/29.11.2018г. на ОбС Сапарева баня.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня   дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с разработено  проектно предложение с наименование:  "Прилагане на мерки за енергийна ефективност за сграда с идентификатор 65365.601.941.2 и 65365.601.941.3 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с предназначение Поликлиника, находяща се в УПИ IV - за Баня и Поликлиника, кв.126 по регулационния план на гр. Сапарева баня с нов идентификатор 65365.601.941 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня"    с   обща стойност на проектното предложение в размер на 192 221,00 лв. /сто деветдесет и две хиляди двеста двадесет и един лв. и 00 стотинки/ с  ДДС и да кандидатства със същото по Проект „Красива България" - кампания 2019, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура " към Програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

3.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за осигуряване на  съфинансираща вноска в размер на  60 %   от общата стойност на проектното предложение.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на  Кмета на общината да извърши всички  необходими процедури по изготвянето на проектното предложение  и кандидатстването по  проект „Красива България"  - 2019 г.

5. Контролът  и правомощията по изпълнението на решението се възлагат на кмета на общината.

6. Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК.   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/16.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

                                                               Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

                                                                                 РЕШЕНИЕ 528

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за изграждане на: „Покритие на сграда за обществено обслужване с предназначение - Амфитеатър",  находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура, кв.61 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен с Решение № 2, взето по Протокол № 25 от 24.02.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.118 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.

 2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящето решение.

  3. Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/16.01.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5  от ЗМСМА, 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

  РЕШЕНИЕ 529

 


1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с разработено  проектно предложение с наименование:  "Покритие на сграда за обществено обслужване с предназначение - амфитеатър ", същият находящ се в Община Сапарева баня, гр. Сапарева  баняпоземлен  имот  с  идентификатор 65365.601.118 по  Кадастралната  карта на  гр.Сапарева  баня"  с   обща стойност на проектното предложение в размер на 397 899,00 лв. /триста  деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 00 стотинки/ с  ДДС и да кандидатства със същото по Проект „Красива България" - кампания 2019, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" към Програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за осигуряване на  съфинансираща вноска в размер на  70 %   от общата стойност на проектното предложение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на  Кмета на общината да извърши всички  необходими процедури по изготвянето на проектното предложение  и кандидатстването по  проект „Красива България"  - 2019 г.

4. Контролът  и правомощията по изпълнението на решението се възлагат на кмета на общината.

 5. Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов