Общинска администрация > БюджетПринтирай

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2019 г.

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2019 г.

 

 

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня  за 2019 г. е важна част от бюджетната процедура и имa за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.

 

С настоящата информация Ви предоставям основните параметри и акценти, залегнали в проекта за бюджет на община Сапарева баня за 2019 г., съобразени с целите и приоритетите на общината, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.Бюджетът за 2019 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната и заложените разпоредби и правила в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2019 год.

През бюджетната 2019 г.ще продължим реализирането на вече въведените добри практики за повишаване събираемостта на местните данъци и такси. Успоредно с това ще прилагаме и всички мерки за максимално използване на възможностите, които предоставят Европейските фондове и Оперативни програми.

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за 2019 г. година включва:

-Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;

Ø Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.

Ø Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;

При изготвянето на бюджет 2019 на община Сапарева баня спазихме следните принципи:

 

1.     всеобхватност

2.     адекватност

3.     законосъобразност

4.     прозрачност

5.     устойчивост

Съгласно Указания за подготовката и представяне на проектобюджетите за 2019г. - с  БЮ № 4 от 23.08.2018 г. на МФ., кметовете на общините разработват проектобюджетите си за 2019г. в частта за местни дейности.

 

Проектобюджетът на община Сапарева баня за 2019 г. е разработен в съответствие с:

 

1. Нормативната уредба:

Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.ДВ бр.103 от13.12.2018 г.

Решение на МС № 277/24.04.2018 г  изменено с РМС № 776/30.10.2018 г .за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2019 г. и определените натурални и стойностни показатели  , Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня,.

Постановление № 344/21.12.2018 год.за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 год.

2. Предложенията на: кметовете кметства ,  директори на бюджетни звена/всички второстепенни разпоредители с бюджет

 

Приходите са разработени на база на:

 

РМС № 227/24.04.2018 г. г  изменено с РМС № 776/30.10.2018 г .за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 година и Закона за ДБРБ за 2019 г.  за взаимоотношенията на общините с ЦБ.

Предложения за проектобюджет за 2019 г. на кметове на кметства, директори на дирекции, директори на второстепенни разпоредители с  бюджет.

Предложението на отдел "Местни данъци и такси "

 

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ - КОЯ ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА

 

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø Данък недвижими имоти

Ø Данък МПС

Ø Данък върху придобиване на имущество

Ø Патентен данък

Ø Туристически данък

Ø Приходи от продажба на услуги,стоки и продукция

Ø Приходи от наеми

 

ТАКСИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА

Ø Административни услуги

Ø Битови отпадъци

Ø Ползване на открити площи и

тротоари

Ø Ползване на пазари и тържища

Ø Технически услуги,  и др.

Ø Приходи от продажба на нефинансови активи

 

СЪГЛАСНО проекта на ЗДБРБ ЗА 2019 общината получава средства под формата на:

 

Ø ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности в размер на

Ø  2 732 856 лв.

Ø СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  В РАЗМЕР НА 196 400 ЛВ.

Ø ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи  в размер на 345400лв.

Ø ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В РАЗМЕР НА 48 900 ЛВ.

 

 

ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТА ЗА  2019г.

 

ОБЩА РАМКА -8650548 лв.,  срещу 5662428 лв. за 2018 г. или увеличение на бюджета с около 54%. Увеличението на бюджета се дължи на допълнителните средства отпуснати на общината по ПМС № 315/19.12.2018 г. в размер на

 1500 000 лв., кактои увеличението на собствени приходи.

Ø Делегирани от държавата дейности - 2730 348 лв. срещу  2 490 383 лв.

Ø За местни дейности - 4 420 200 лв. срещу 3 372 045 лв.

Ø За местни дейности по ПМС 315/19.12.2018 г. 1500 000 лв

Ø РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ


ФУНКЦИЯ

„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" - Предвидени бюджетни кредити в размер на    1 042760 лв.

в т.ч. държавно финансиране 501 400лв.

общинско финансиране 496 720 лв.  и дофинансиране в размер на 44 640  лв.


  -Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 г. на база на  разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за дейност „Общинска администрация".

Ø Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на дейност „Общинска администрация" и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в дейност „Общински съвети", както и за дофинансиране на дейност „Общинска администрация" .

 

ФУНКЦИЯ

„ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"- 99 250 лв.

в т.ч. държавно финансиране 94 050 лв.

общинско финансиране 5 200  лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 94 050 лв.на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за следните дейности:

Ø Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,  обществени възпитатели;

Ø Денонощни оперативни дежурни;

Ø Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление.

Ø Офиси за военен отчет

        -    Предвидените средства от местни приходи в размер на 5 200 лв. са за превантивни действия  от бедствия, аварий и пожари

 

ФУНКЦИЯ

„ОБРАЗОВАНИЕ" - 2 057 526 лв.

в т.ч. държавно финансиране 1 905 896 лв.

общинско финансиране 151 630лв.

 

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 1 905 896 лв. на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:

 

ДЕЙНОСТ 311

ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет в размер на 570 153 лв. ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, като и незначителна част от издрэжката на детските заведения.

Ø Предвидените средства от местни приходи в размер на 151 630 лв. ще бъдат изразходвани за издръжка  на детските заведения и дофинансиране за издръжка на училищния стол.

 

ДЕЙНОСТ 322

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

 

Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет в размер на 1 335 743 лв. ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.

 

Допълнителни средства

 

Ø Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини

Ø Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас

Ø Допълващ стандарт за материална база

 

 

ФУНКЦИЯ

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" - 171 572 лв.

в т.ч. държавно финансиране  162 572 лв.

 

Предвидени средства от местни приходи 9 000лв.

 

Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в детските ясли и персонала в здравните кабинети в детските заведения и училища.

       Предвидените средства от местни приходи са за издръжка на детски ясли гр.Сапарева баня

 

ФУНКЦИЯ

„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

в т.ч.. общинско финансиране  118 500 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 118 500 лв. са за издръжка на :

Ø Домашен социален патронаж  117 500 лв.,

Ø Клуб на инвалида 500 лв

Ø Клуб на пенсионера 500 лв .

 

 

ФУНКЦИЯ

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,

БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

в т.ч. общинско финансиране  1795 580 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 1 795 580 лв. са изцяло от местни приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности: ел. енергия за уличното осветление, поддържане на чистотата- сметосъбиране , сметоизвозване  и управление на дейностите по отпадъците, водоснабдяване и канализация, капиталови разходи, поддръжка на паркове и градинки и др.

 

 ФУНКЦИЯ

„ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,

РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ" - 226 100 лв.

в т.ч. държавно финансиране 66 430 лв.

общинско финансиране    144 670 лв.

дофинансиране  15 000 лв.

 

Предвидените  бюджетни кредити са в размер на 226 100 лв.

 

Предвидени са средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 г. на база разходни стандарти - субсидирана численост в читалищата съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката. От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата.

От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности в размер на 15 000 лв. за подпомагане на спортни клубове на територията на общината в размер на 42 000 лв., издръжка на обредни домове и зали и разходите за художествената галерия, етнографското наследство,информационния център , както и спортни бази и спорт за всички

 

 

ФУНКЦИЯ

„ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

в т.ч.общинско финансиране 538 260 лв.      

 

 

-Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегопочистване.

-Предвидени бюджетни кредити в размер на 538 260 лв. ще бъдат изразходвани за следните дейности: общинско лесничейство,ремонт и поддържане на пътищата при зимни условия ,както и издръжката на работниците по охрана на сметище,полска охрана и паркинги и гаражи.

 

 

ФУНКЦИЯ

„РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ

В ДРУГИ ФУНКЦИИ"


в т.ч.общинско финансиране 20 000 лв. и

  държавно финансиране 20 000 лв. резерв за неотложни и непредвидени разходи.

 

Планираните бюджетни кредити  с общинско финансиране   са за

 

Ø Ререрв за неотложни и непредвидени разходи  20 000 лв.

КЪМ МОМЕНТА  ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА Е В ОБЩ РАЗМЕР НА  2 581 000 лв. Освен собствените средства и субсидията за капиталови разходи , както и средствата осигурени по ПМС №315/19.12.2018г. в размер на 1500 000лв.  по европейски програми  ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на инфраструктурни обекти, реновиране на детските  заведения на територията на общината, обект гейзер,доизграждане на водопровод и канализация както и резервоар за питейна вода с.Овчарци ремонт на градска поликлиника и  др. общо в размер на около  1000 000    лв.

 

 

Проектобюджетът за 2019 г. ще бъде променен с:

  • Указания на Министерство на финансите по прилагане на нормативните актове.
  • Окончателният размер на преходния остатък, след окончателното приключване на финансовата 2018 година

Окончателният вариант на бюджета за 2019 година ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджет на Република България и указанията на министерството на финансите по съставянето на същия, както и крайните резултати на събираемост на приходите и направените предложения за компенсирани промени в рамките на общия проектобюджет за 2019 г.  За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени  след обсъждане, всички решения, предложения, възникнали нови потребности, становища на Постоянните комисии към Общинския съвет и други предложения на граждани на Община

 С помощта на Общинския съвет и ръководителите на съответните звена в Общината, Общинската администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

 Както  и през предходните години, така и през 2019 г. тя ще акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението в община Сапарева баня. Основната цел на проектобюджета за 2019 година е продължаване устойчивото развитие на градската среда и подобряване на инфраструктурата, при запазване и поддържане нивото на предлаганите до момента общински дейности и услуги.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ                  

                                  /КАЛИН ГЕЛЕВ/

 

 

Прикачени файлове

Таблица '2019 (74.00 KB)