Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис извлечение от Протокол № 43/21.12.2018г. на заседание на ОбС

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

           

                                            

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и  т.23  и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.198г, т.6 от Закона за водите   

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

                                                                                      РЕШЕНИЕ 516


1.Общинският съвет Сапарева баня   съгласува Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК Паничище" ЕООД като ВиК оператор за периода  2017-2021г /Приложение/.

2. Общинският съвет Сапарева баня   приема нова актуализирана инвестиционна програма, представляваща   Приложение №1  към Договор за учредяване на концесия от 01.01.2006г., сключен между община Сапарева баня и ВиК „Паничище" ЕООД, като определя общата стойност на активите публична общинска собственост, които са предоставени за ползване на концесионера в размер на 8 728 926,51 лв./ Приложение   /.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 буква „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ и  чл.72, ал.1, т.2 от ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а" от Закона за водите и чл.16, ал.1, т.2 и чл.17 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 517

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня   не дава  съгласието си да бъде изменено  издадено от Кмета на Община Сапарева баня  Разрешително №4 от 18.07.2014 година за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоражения от сондаж 1ХГ на  находище на минерална вода „Сапарева баня - изключителна публична държавна собственост    с титуляр   „Емали 2014" ЕООД гр.София.

 2.Общински съвет гр.Сапарева баня   не дава  съгласието си  да бъде издадено Решение за  изменение на  разрешително за водовземане  №4 от 18.07.2014 година  на  името на Емали 2014" ЕООД,  със седалище и адрес на управление : гр.София 1700, район Лозенец,  ул."проф. Милко Борисов" №5, вх.Б, ет.3, ап.25,, ЕИК 202961170,  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня с промяна на параметрите на същото, както следва:

Параметри на исканото водовземане:

 • Средноденонощен дебит на черпене за период от 365 дни годишно - 0,300 l/s
 • Годишно водно количество - 9472,49 куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 518

 

  1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт и  отдих.

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  ЕТ „Марио Кирев - Фрей" гр.Сапарева баня, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул."Княз Борис"№12 ЕИК 202453535 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 10 години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт и  отдих   два броя басейни с  общо водно огледало с общ работен обем   567,25  куб.м.. , представляващ част от обект:   „Къщи за настаняване , ресторант и басейн"  находящ се в поземлен имот с идентификатор №65365.31.48, местността „Черемидарника" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  както следва:

 • Проектен дебит - до .0,300.л/сек. - средногодишен дебит за период целогодишно
 • Средноденонощно водно количество - до 25,92 куб.м.
 • Годишно водно количество - до 9460,8 куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 519

 

  1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства    на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих и  хигиенни нужди .

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава   съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „ДАКО 15" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул."Дъга"№4, ЕИК  203724651 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди и  водоползване за профилактика към  външен  басейн с обем 705  куб.м и детски басейн с полезен обем   51 куб.м., представляващ част от обект:   „Сграда за обществено обслужване с предназначение ресторант, басейни 1 и 2  площадкови мрежи и алейно осветление",   в поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местността „Фръчковица" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , както следва:

 • Проектен дебит - 0,5 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество - до 43,2 куб.м.
 • Годишно водно количество - до 15768 куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 520

 

 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства    на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и  водоползване за профилактика.

    2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава    съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „КИКО СПОРТ"  ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул."Иглика"№1 ЕИК 203129529 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди и  водоползване за профилактика към външен  басейн, два броя рекреационни басейни с общ обем 180 куб.м., представляващи части от бъдещ  обект: „ Спортно - възстановителен  център и къщи за настаняване на гости" , които ще бъдат изградени в  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - За обществено обслужване, кв.200 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.602.1201  по кадастралната карта на гр.Сапарева баня  , както следва:

 • Проектен дебит - 0,05 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество - до 4,32 куб.м.
 • Годишно водно количество - до 1576,80 куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 521

 

  1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и  водоползване за профилактика.

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава    съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма   ЕТ „ Диана Маргина - Дарибел" със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул."Иглика"№1,  ЕИК 202309780  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 10  години от  датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт, отдих, хигиенни нужди и  водоползване за профилактика за външен басейн, два роя топли басейни - външен и вътрешен и един брой джакузи  с общ обем 161  куб.м., представляващи част от  бъдещ обект: „Басейн с обем до 100 куб.м.", находящ се в  урегулиран поземлен имот, парцел II  - За обществено обслужване, кв.200 по плана на гр.Сапарева  баня, с нов идентификатор № 65365.602.1168 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  както следва:

 • Проектен дебит - .0,100 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество - до 8,64 куб.м.
 • Годишно водно количество - до 3153,6 куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

        На основание  чл.52, ал. 1 от ЗМСМА и чл.21 ал.1, т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3, и чл.124 ал.1 и ал.2   от Закона За публичните финанси и  във връзка с Наредбата и реда  за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне приемане, изпълнение и отчитане на общинския  бюджет,

 

            Общински съвет Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 522


   1. Приема актуализация на бюджета на община Сапарева баня за 2018 година,както следва:

    1.1 По приходната част увеличение  в размер на - 495 000,00 лв съгласно Приложение № 1, в т.ч.

    1.1.1 Приходи за местни дейности  увеличение в размер на 495 000,00 лв. в.т.ч. имуществени данъци и неданъчни приходи в размер на 495 000,00 лв.

     1.2. По разходите увеличение в размер на  495 000,00 лв., разпределени по функций дейности и параграфи съгласно приложение № 1

    1.2.1 За местни дейности увеличение в размер на 495 000.00лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл. 21,  ал.1, т.6 и  т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5   от ЗМСМА 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 Р Е Ш Е Н И Е 523


 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие от бюджета на общината да бъдат отпускани  по 300.00 лв. за новородено дете за 2017 и 2018 г.

 2.Средствата по т.1 да се отпускат при условие, че постоянният   адрес на родителите към момента на раждане на детето е на територията на община Сапарева баня и детето е родено в Република България

 3. Средствата да се осигурят по, параграф 42-14 -Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, от бюджета на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.10, ал.5 и ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

           Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

                   РЕШЕНИЕ 524

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня създава нов раздел в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2018 година, приета с Решение №385 от Протокол №32/31.01.2018 г. на ОбС гр.Сапарева баня, както следва:

ХІ. Имоти, които Община Сапарева баня има намерение да предостави безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

1. Част от недвижим имот - публична общинска собственост, състоящ се от помещения с обща площ от 50 кв.м. /три броя стаи/ на  партерен етаж в сграда с идентификатор 65365.602.1154.1 /сградата на Общинска администрация гр.Сапарева баня/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня .

     ІI. Общински съвет гр.Сапарева баня предоставя за безвъзмездно управление за срок от четири години на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня при Областна дирекция „Земеделие" гр.Кюстендил, част от недвижим имот - публична общинска собственост, състоящ се от помещения с обща площ от 50 кв.м. /три броя стаи/ на  партерен етаж в сграда с идентификатор 65365.602.1154.1 /сградата на Общинска администрация гр.Сапарева баня/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно приложената схема.

   IІІ.Упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да сключи Договор за безвъзмездно управление с Областна дирекция „Земеделие" гр.Кюстендил за имота описан в т.ІI, при условията на настоящото решение .

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:    чл.21,ал.1,т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.2, т.6  от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/  

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 525

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен Подробен устройствен план - план за  регулация одобрен със Заповед №1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ИК на  ОбНС гр.Сапарева баня,    с обхват улица с осови  точки 168 - 163 - 187  по плана на гр.Сапарева баня,    от към страната на  квартал 57  по плана на гр.Сапарева баня, съгласно изготвено  предложение за промяна  на Проект за изменение на ПУП - ПР.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  Проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/21.12.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:    чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а  от  ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 526


 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди,  в  следния  териториален  обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.24.650, местност "Физолница", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.24.650, местност "Физолница",  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  с малка  височина  и  плътност - Жм, съгласно чл.19 от Наредба Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони, като  за  нея  се  определят  и  следните  пределно  допустими  стройности  на  параметрите  за  застрояване, както  следва:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

            Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,2

            Минимална  озеленена  площ - 40%

 

С цел изграждане на сграда за обществено обслужване с предназначение «Медикъл и СПА център».

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

  7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

  8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

   9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов