Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.11.2018г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

                                                    

ПОКАНА

 

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.11.2018г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

                                                         Проект!                                                   

         Дневен ред:

 

1.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-98/12.11.2018г.

ОТНОСНО:  Приемане на Предложения за осъществяване на дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня.

2.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1163-1/16.11.2018г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината.

3.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1628-1/16.11.2018г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината.

4.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-99/20.11.2018г.

ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед от Община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор №10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г." за проект „Ремонт и модернизация на ДГ „Св. Анна", гр. Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

5.  Докладна записка от г-н   Иван Куйов -   Председател на Общински съвет Сапарева баня  с  изх. № Дз -13/20.11.2018г.

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение 502 от Протокол №41 от проведено на 31.10.2018г. заседание на Общински съвет Сапарева баня, върнато за ново обсъждане от Областния управител на област Кюстендил, поради незаконосъобразност.

6.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-100/22.11.2018г.

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение на община Сапарева баня по Проект „Красива България", мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура", част от програмата на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, която всяка година се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда. Кампанията за набиране на кандидати за участие по проект „Красива България" - 2019г. е в периода 23.10.2018г. - 18.01.2019г.

7.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-470-7/23.11.2018г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода

8.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1009-8/23.11.2018г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода

9.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-966-1/23.11.2018г.

ОТНОСНО: Допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация в обхват улица с осови точки 307-280 по Плана на гр. Сапарева баня, ул. „Паничище", с идентификатор №65365.601.847 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня и улица с осови точки 280-281 по Плана на тр. Сапарева баня, „Васил Петлешков" с идентификатор №65365.601.853 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

10.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-961-3/23.11.2018г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - подземен ел. провод ниско напрежение за захранване на съществуваща „ Бензиностанция и газостанция за зареждане на автомобили и пълнене на туристически бутилки", находяща се в поземлен имот с идентификатор №65365.24.216, местност „Сиракова круша" по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.622 и 65365.60.1 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

11.   Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов