Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 40/27.09.2018г. на заседание на ОбС


 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/27.09.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл. 21, ал. 2, чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.27, ал.4  и ал.5от ЗМСМА, чл. 99 от ЗДвП,  чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 ЗНА  о

 

                                                 Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

                                                                          РЕШЕНИЕ 479


I.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на движение на територията на община Сапарева баня, както следва:

1.   Приема ново Приложение № 5 - „ЦЕНИ НА УСЛУГИ", което е неразделна част към настоящото решение.

 

2.  Изменя  чл.30, ал.1 като същия придобива следната редакция:

„На улици, площади и паркинги - общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране "Платен паркинг" и „Служебен абонамент"".

 

3.   Изменя  чл.30, ал.2 като същия придобива следната редакция

 „Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране

„Служебен абонамент" се утвърждава със заповед на кмета на община Сапарева баня. Режимът на платено паркиране на ППС „Служебен абонамент" се заплаща по цени определени от Общински съвет Сапарева баня, съгласно Приложение № 5."

4. Изменя  чл.30, ал.4 като същия придобива следната редакция:

„Престоят  и паркирането на "Платен паркинг" се заплаща по определен от Общински съвет гр.Сапарева баня ред и условия, съгласно Приложение№5. Заплащането може да бъде почасово, дневно, месечно, тримесечно и годишно, съгласно Приложение №5. При заплащане на месечна, тримесечна или годишна такса Звено за общински паркинги и гаражи към Община Сапарева баня издава пропуск за съответния автомобил, който важи за конкретен платен паркинг  или улица на територията на град Сапарева баня".

5.Изменя чл.31, ал.3 като същия придобива следната редакция:

„Удостоверяването на заплащането и контрола на действителното време на паркирането на автомобили в "Синя зона" се регламентира в заповедта по чл. 31, ал. 1 от настоящата наредба. Цената за паркиране в зоните за кратковременно платено паркиране, се заплаща по цени съгласно Приложение №5. Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в "Синя зона" е указано в „Приложение №6 към наредбата". Освен талони за паркиране, със Заповедта по чл.31, ал.1 от Настоящата наредба, могат да се въвеждат и други  и  други начини и системи за заплащане на паркирането.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/27.09.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 480


 1.Общински съвет гр.Сапарева баня  дава съгласието си да бъде извършена промяна на  границите на поземлени имоти - общинска собственост,  както следва:  

  • ПИ №65365.601.988,  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  целият с площ от 1 282,00  кв.м., вид територия - урбанизирана,  нтп-селищен парк, градина.
  • ПИ №65365.601.989   по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, целият с площ от 953,00  кв.м., вид територия - урбанизирана,   нтп  -  селищен парк, градина

съгласно приложената  към настоящата докладна записка Скица - проект за нанасяне  на ПУП в поземлени имоти с идентификатори 65365.602.379, 65365.602.388, 65365.601.988, 65365.602.989 и 65365.601.990 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите  процедури пред СГКК гр.Кюстендил, във връзка с изготвена  Скица - проект за нанасяне  на ПУП в поземлени имоти с идентификатори 65365.602.379, 65365.602.388, 65365.601.988, 65365.602.989 и 65365.601.990 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

OT ПРОТОКОЛ № 40/27.09.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

           Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

                   РЕШЕНИЕ 481І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Велин Темелакиев Камджилов следният поземлен  имот:  

  • Имот с проектен № 014342 с площ 0.493 дка. в местността „Прогоно" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31563 / 31.07.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 014318 /образуван от №014227/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

                                         

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/27.09.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

    РЕШЕНИЕ 482І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Михал Митев Черешарски следният поземлен  имот:  

  • Имот с проектен № 001189 с площ 3.000 дка. в местността „Джерманчето" / „Самоковско шосе"/ в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00440 / 23.08.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 001152 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/27.09.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На  основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,   чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.5 и ал.7 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.3 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.28 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 483


 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя за неземеделски  нужди, в следния  териториален  обхват - в обхвата на поземлен имот  с номер №000073, местност "Зад СОКОЛОВЦИ",  по  Картата  на възстановената собственост землището на с.Ресилово.

 

 2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер №000073, местност "Зад СОКОЛОВЦИ",  по  Картата  на възстановената собственост землището на с.Ресилово, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка   височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                                     - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

                                     - Плътност  на  застрояване - 20,00% ÷  60,00 %

                                      - Интензивност на застрояване - Кинт. - 0,5÷ 1,2

                                         - Минимална  озеленена  площ - 40% ÷  60,00 %

С цел  изграждане  на   «Три малкоетажни  жилищни сгради".

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителите  да  изработят  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителите  да съгласуват  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

6.Решението да се разгласи  по реда на чл.124б, ал.2  от  ЗУТ с  обявление, което  се  поставя на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината, района  или  кметството, както и на други подходящи  места  в  съответната територия- предмет на плана, и  да е  побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  вестник.

 7.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението не подлежи на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/27.09.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На  основание   чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7  , и  чл.124б от ЗУТ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 484


 

1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане  на   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  , както  следва:

-външно електрозахранване - ниско  напрежение на строеж „Еднофамилна  жилищна  сграда" , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  026164, местност "Над селото",  по  Картата на възстановената собственост землище с.Ресилово, Община Сапарева бания,   от   съществуващ   трафопост ТП „Ресилово 2" с №23110415, СЕО № КН_0631, находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор 026233 по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилова, Община Сапарева баня.

-водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди  на строеж „Еднофамилна  жилищна  сграда"  , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  026164, местност "Над селото",  по  Картата на възстановената собственост землище с.Ресилово, Община Сапарева бания , от тръба ПЕ Ф160 с налягане 0,2 атмосфери намираща се в СОЗ на резервоар за питейна вода , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор 026195 по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилова, Община Сапарева баня,  през поземлени  имоти - общинска  собственост, представляващи  поземлени  имоти   с идентификатори  026229 и 026195 по Картата на възстановената собственост землище с.Ресилово, Община Сапарева бания, същите  с  трайно предназначение  на  територията „Земеделска".

2.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  територия  , както  следва:

-външно електрозахранване - ниско  напрежение на строеж „Еднофамилна  жилищна  сграда" , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  026164, местност "Над селото",  по  Картата на възстановената собственост землище с.Ресилово, Община Сапарева бания,   от   съществуващ   трафопост ТП „Ресилово 2" с №23110415, СЕО № КН_0631, находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор 026233 по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилова, Община Сапарева баня.

-водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди  на строеж „Еднофамилна  жилищна  сграда"  , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  026164, местност "Над селото",  по  Картата на възстановената собственост землище с.Ресилово, Община Сапарева бания , от тръба ПЕ Ф160 с налягане 0,2 атмосфери намираща се в СОЗ на резервоар за питейна вода , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор 026195 по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилова, Община Сапарева баня, 

 в  следният териториален обхват  -  поземлени  имоти  с  идентификатори  026229, 026275, 026155,  026154, 026153  и 026195  по  Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилова, Община Сапарева баня, което   е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  026229, 026275, 026155,  026154, 026153  и 026195  по  Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилова, Община Сапарева баня, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  , както  следва:

-външно електрозахранване - ниско  напрежение на строеж „Еднофамилна  жилищна  сграда" , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  026164, местност "Над селото",  по  Картата на възстановената собственост землище с.Ресилово, Община Сапарева бания,   от   съществуващ   трафопост ТП „Ресилово 2" с №23110415, СЕО № КН_0631, находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор 026233 по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилова, Община Сапарева баня.

-водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди  на строеж „Еднофамилна  жилищна  сграда"  , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  026164, местност "Над селото",  по  Картата на възстановената собственост землище с.Ресилово, Община Сапарева бания , от тръба ПЕ Ф160 с налягане 0,2 атмосфери намираща се в СОЗ на резервоар за питейна вода , находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор 026195 по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово, Община Сапарева баня.

4.Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и   одобреното  задание  по  т.2.

6.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 7.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

   8.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70, съгласно  чл.55, т.17  от  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 10.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/27.09.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл.21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 ЗМСМА и чл.59 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

 

Общински съвет-Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 485


1.Общински съвет-Сапарева баня дава съгласие за формиране на една група с 9 деца в Детска градина"Света Анна", база с.Сапарево, общ.Сапарева баня, за учебната 2018/2019 година.

2. Дава съгласие за дофинансиране на маломерна група в ДГ „Света Анна", база с. Сапарево със сумата в размер на 6 543,00 лв. като средствата да бъдат осигурени от преизпълнение на собствени приходи.       

3.Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл.60, ал.1 АПК за защита на особено важен обществен интерес, като от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/27.09.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8, т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 486

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня, дава съгласието си Община Сапарева баня да кандидатства за финансиране на инфраструктурни инвестиционни обекти в сферата на отпадъчните води пред Министерство на Околната среда и води, със следните инвестиционни проекти:

-          Смесена канализация и водопровод за кв.105 - 111 гр.Сапарева баня;

-          Смесена канализация и водопровод за кв.112 - 121 гр.Сапарева баня;

-          Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от водохващане на река Скакавица и река Валявица;

-          Довеждащ водопровод от водохващане на река Валявица;

-          Резервоар за питейна вода 1000 куб.м  „Света Богородица"

 

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящето решение.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/27.09.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл.21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 ЗМСМА, чл.8, ал.3 и ал.6 ЗМДТ,  

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 487


  1.Общински съвет-Сапарева баня освобождава частично физически и юридически лица от неплатени такси за битови отпадъци за периода 01.01.2009-31.12.2016г., като сумата, с която се освобождават е в размер на натрупаните до момента на плащане лихви на задълженото лице за местни данъци и такси.

  2.Освобождават се лицата, които изплатят изцяло задълженията си за местни данъци и такси за посочения период 01.01.2009-31.12.2016г.

 3.Общата стойност на освобождаването не може да надвишава 2000 /две хиляди/ лева за физическо лице и 8000 /осем хиляди/лева за юридическо лице.

 4.Определя срок, в който физическите и юридическите лица могат да се възползват от частичното освобождаване от 01.10.2018г. до 30.12.2018г./включително/.

 5.Общински съвет-Сапарева баня задължава кмета на общината да предприеме необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           Иван Куйов