Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 37/30.05.2018г. на заседание на ОБС

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

                

 

                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/30.05.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА

 

Общински съвет  -  Сапарева баня  взе

 РЕШЕНИЕ 440

 Общински съвет Сапарева баня  приема  изменения и допълнения в  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сапарева баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

I.чл. 16, ал.2, т. 7 се изменя както следва:

Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси /КПУКИ/ се преименува в Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/.

 

II.Преименуваната комисия по чл.25, ал.1, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество запазва своя състав и ръководство така както е определено с  Решение №2 от Протокол №2/27.11.2015г., изменена с Решение 336, т.2 от Протокол №26/27.07.2017г..

 

ПОДПИС: ............................................                                                                                         

  /Иван Куйов - Председател на    Общински съвет-Сапарева баня/

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/30.05.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

                                      

 

 На основание  Чл.21,ал.1, т.7, т.8  т.23 и  ал.2 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове 

              

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 441

 

    1.Отменя чл.10, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня, приет с  Решение №429   от Протокол №36/25.04.2018. на Общински съвет Сапарева баня, в частта „ прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците", върнато от Областния управител на област Кюстендил със Заповед №РД-30-114/15.05.2018г.

                

 

   ПОДПИС: ............................................                                                                                          

    /Иван Куйов - Председател на    Общински съвет-Сапарева баня/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/30.05.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

            НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.7, т.1 буква „б" от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 442

 

Общински съвет Сапарева баня отменя решение №14 от протокол № 1/20.01.2015г., на Общински съвет Сапарева баня.

 

   ПОДПИС: ............................................                                                                                         

               /Иван Куйов - Председател на   Общински съвет-Сапарева баня/

                                                       


 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/30.05.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5,  чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3, чл.41, ал.2 от ЗОбС, чл.33 от ЗС, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 443

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г. приета с Решение № 385 от Протокол № 32 / 31.01.2018 година, както следва:  

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 157

№ 157 - 187/587 кв.м. ид.ч. от ПИ № 53254.50.45 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо", землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ 587 кв.м. 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Валентин Стоянов Пачаръзов с постоянен адрес: с.Овчарци, общ.Сапарева баня, обл.Кюстендил, ул."Кокиче" №6, чрез продажбата  дела на Общината, който общински имот е 187/587 кв.м. ид.ч. от ПИ № 53254.50.45 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо", землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ 587 кв.м., одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил /АЧОС № 2095/15.05.2018 г./ , от които 400/587 кв.м. ид. части са собственост на  Валентин Стоянов Пачаръзов от с.Овчарци, видно от  Нотариален акт за собственост на недвижим имот /констативен/ №10, т.V, дело №1036 / 02.06.1998 г.

 

ІІІ. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 1000 лв. за 187/587 кв.м. ид.ч. /целия общ. имот/, изготвена от лицензиран оценител -  инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба  дела на  общината .

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 1122,00 лв. за продажба на 187/587 кв.м. ид.ч. от ПИ № 53254.50.45 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо", землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ 587 кв.м., одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил /АЧОС № 2095/15.05.2018 г./

V.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на  имота, подробно описан в т. 1 от настоящото  решение .

 

 

 

 

 ПОДПИС: ............................................                                                                                  

                        /Иван Куйов - Председател на    Общински съвет-Сапарева баня/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/30.05.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                

 ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

           РЕШЕНИЕ 444

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Костадин Пенев Върголомов следният поземлен  имот:  

  • Имот с проектен № 039014 с площ 1.323 дка. в местността „Валого" /Маноилица/ в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00410 / 03.05.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 039010 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

    ПОДПИС: ............................................                                                                                         

                 /Иван Куйов - Председател на   Общински съвет-Сапарева баня/

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/30.05.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 На основание: чл. 21, ал.1, т.12 и т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.16, aл.1 от Закона за младежта и в изпълнение на заложените мерки и оперативни цели в Националната стратегия за младежта 2010-2020 година,  

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

       РЕШЕНИЕ 445

 

1.  Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Oбщински  годишен план за младежта на община Сапарева баня-2018.

 

   ПОДПИС: ............................................                                                                                         

                  /Иван Куйов - Председател на   Общински съвет-Сапарева баня/

 

                                                                                                 

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/30.05.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

            На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. С чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

              РЕШЕНИЕ 446

І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 21 / 01.02.2006 год./ - помещение с площ 6 кв.м, находящо се на партерен етаж  в сградата на кметство с.Ресилово, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел ІХ - кметство, кв.12 по ЗРП на с.Ресилово за срок от пет  години.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня, на основание чл.14, ал.8 от ЗОбС определя начална тръжна цена за отдаване под наем на част от имота описан в т.І в размер на 5,00 лв./кв.м. на месец.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество и сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

     ПОДПИС: ............................................                                                                                         

                       /Иван Куйов - Председател на   Общински съвет-Сапарева баня/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/30.05.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                

 ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:        чл.21,ал.1,т. 8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.1, т.6 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/  

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 447

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен Подробен устройствен план - план за  регулация, одобрен със Заповед №2800/30.09.1989 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели  ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, кв.40 по плана на с.Овчарци и улица с осови точки 42- 42а по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня,  третиращ както следва:

       - закриване на улица с о.т.42- 42а между урегулиран поземлен имот, представяващ парцел ІV и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.40 по плана на с.Овчарци;

       - откриване на улица с о.т.42б - 42в между урегулиран поземлен имот, представяващ парцел ІV и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.40 по плана на с.Овчарци;

       - изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представяващ парцел ІІ и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.40 по плана на с.Овчарци по съществуващата на място имотна граница;

       - изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представяващ парцел V и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ, кв.40 по плана на с.Овчарци по съществуващата на място имотна граница;

       - изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представяващ парцел VІ и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ, кв.40 по плана на с.Овчарци

съгласно изготвено  предложение за проект на ПУП - изменение на ПР.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  Проекта  за ПУП - изменение на ПР.

 

 

 ПОДПИС: ............................................                                                                                          

                   /Иван Куйов - Председател на  Общински съвет-Сапарева баня/

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/30.05.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                

 ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:        чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а , ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б от  ЗУТ и чл.17а от Закона за опазване на земеделските земи

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 448

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор №026058, местност "Герено", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня.

            2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №026058, местност "Герено",  по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

- Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

            - Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на една малкоетажна жилищна  сграда и една сграда от допълващото застрояване с предназначение - гараж.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в  обхвата и при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2  от  ЗУТ с обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

            7.Екземпляр от решението да се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 ПОДПИС: ............................................                                                                                         

               /Иван Куйов - Председател на  Общински съвет-Сапарева баня/ 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/30.05.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45, ал.9 от ЗМСМА

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 449

 

  1.Общински съвет Сапарева баня    приема повторно  Решение №431, взето по Протокол №36/25.04.2018г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, в частта му по отношение на имот с проектен № 016199, с площ 0,792 дка в землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, по скица проект № Ф00388/04.01.2018г., образуван от поземлен имот № 016196 по КВС, върнато от Областния управител на област Кюстендил поради незаконосъобразност, със Заповед №РД-30-115/15.05.2018г.

 

   ПОДПИС: ............................................                                                                                          

               /Иван Куйов - Председател на  общински съвет-Сапарева баня/