НовиниПринтирай

Обявление на Заповед № РД-08-242/30.05.2018г. на кмета на община Сапарева баня във връзка с предстоящата жътвена кампания за 2018 година на територията на община Сапарева баня

 

ЗАПОВЕД

№ РД-08-242/30.05.2018г.

2018година

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 1  от ЗМСМА и във връзка с предстоящата жътвена кампания за 2018 година на територията на община Сапарева баня и с цел спазване на нормативните изисквания на Наредба № 8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи/обн.,ДВ, бр.105 от 19.12.2014 г./ на МВР и МЗХ и утвърдените „Мерки за осигуряване на противопожарна безопасност на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари на територията на община Сапарева баня"

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Да бъдат изорани противопожарни ивици с широчина 6 м от пътища, горски насаждения, сметища, гробища и др. и 10 метра от жп линии, газопроводи, петролопроводите и други пожароопасни обекти за предпазване на горите и пасищата при евентуално възникване на пожари в ожънатите житни масиви на територията на общината.

  2.      Да бъдат съставени протоколи за извършената работа.

 Настоящата заповед да се връчи на кметовете на населени места в общината, на председателите на земеделски кооперации, на полската охрана, на началника на Общинско лесничейство на гр. Сапарева баня, на Дежурен ОбСО,  на началника на РСПБЗН, на общинска служба по «Земеделие» на територията на община Сапарева баня, за контрол и изпълнение. Същата да се обяви на информационните табла в сградите в кметствата по населени места на територията на Община Сапарева баня и  да се публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня  за огласяване сред населението

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня

 

 ЖД/