Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.05.2018г. г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

ПОКАНА


На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.05.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

     СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният


        Проект!  

       Дневен ред:

 

1.  Докладна записка от г-н   Иван Куйов -   Председател на Общински съвет гр. Сапарева баня  с  изх. № Дз-4/21.05.2018г.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и              дейността на Общински съвет - Сапарева баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение 13 от Протокол №3/21.12.2007г. на ОбС - Сапарева баня, изм. с Решение32 от Протокол №3/27.01.2012г., изм. с Решение 2 от Протокол №2/28.01.2014г.

2.   Докладна записка от г-н   Иван Куйов -   Председател на Общински съвет гр. Сапарева баня  с  изх. № Дз-5/21.05.2018г.

ОТНОСНО: Отмяна на чл.10, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

3.       Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община  Сапарева баня  с  изх. № Д-51/22.05.2018г.

ОТНОСНО: Отмяна на Решение 14 от Протокол №1/20.01.2015г. на Общински съвет Сапарева баня.

4.       Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община  Сапарева баня  с  изх. № Д-52/22.05.2018г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината.

5.       Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община  Сапарева баня  с  изх. № Д-53/22.05.2018г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

6.        Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община  Сапарева баня  с  изх. № Д-54/22.05.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта 2018г.

7.       Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община  Сапарева баня  с  изх. №  З-702-1/22.05.2018г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение - част от имот публична общинска собственост.

8.       Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община  Сапарева баня  с  изх. № Д-56/23.05.2018г.

ОТНОСНО: Допускане на Проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация в обхват  упи /п-л/ II, III, IV, V, VI, VII, кв.40 по плана на с. Овчарци и улица с осови точки 42-42а по плана на с. Овчарци, община Сапарева баня.

9.    Други.

 

 

 

    ПОДПИС: ............................................                                                                                         

    /Иван Куйов - Председател на     Общински съвет-Сапарева баня/