Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 36/25.04.2018г. на заседание на ОбС

 

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

                                                       

Препис-извлечение

от Протокол № 36/25.04.2018г.

на  заседание на  ОбС

 

 

 На основания: Чл.21,ал.1, т.7, т.8  т.23 и  ал.2 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове  и предвид  предложение   от временна комисия към Общински съвет във връзка с Решение № 319 от Протокол №25/28.06.2017г. на Общински съвет Сапарева баня         

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 429

 1.Приема Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Сапарева баня

2.Отменя Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Сапарева баня, приета от Общински съвет Сапарева баня с Решение №1 от Протокол №7/11.05.2012г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/25.04.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА; чл. 26a, ал. 4 и ал. 5  от Закона за Народните читалища.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 430

  ОбС гр. Сапарева баня приема докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през  2017 г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година, както следва:

1.    Доклад и отчет на НЧ "Просветен лъч-1905" - гр. Сапарева баня

2.    Доклад и отчет на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3.    Доклад и отчет на НЧ "Народни будители-1926" - с. Сапарево

4.    Доклад и отчет на НЧ "Пробуда-1923" - с. Овчарци

5.    Доклад и отчет на НЧ "Нов живот - 1928" - с. Ресилово

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/25.04.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

                                                                                                  РЕШЕНИЕ 431

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Стоян Иванов Дашов следните поземлени  имоти:  

  • Имот с № 008086 с площ 1.330 дка. в местността „Корията" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00386 / 04.01.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 008033 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
  • Имот с № 007153 с площ 0.491 дка. в местността „Кориите" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00387 / 04.01.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
  • Имот с проектен № 016199 с площ 0.792 дка. в местността „Ковачица" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00388 / 04.01.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 016196 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
  • Имот с проектен № 016202 с площ 2.029 дка. в местността „На ридо" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00389 / 04.01.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 016198 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
  • Имот с проектен № 016203 с площ 0.926 дка. в местността „На ридо" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00393 / 05.01.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 016198 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

                                                         

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/25.04.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.12, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

 

Общински съвет - Сапарева баня  взе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 432


1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за 2018 година.

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/25.04.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

           На основание: чл. 17, ал. 1, т. 7 ; чл. 21, ал. 1, т. 12 ; чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал. 2 и ал. 3 от ЗСП и чл.36 б, ал. 4 от ППЗСП

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 433

  1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.  на община Сапарева баня.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/25.04.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т. 8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/   

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 434

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен  проект за  Подробен  устройствен  план - План  за  регулация в обхват  улица с осови точки 88-81-80-79-78-77-72 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.493, №65365.603.490 и №65365.603.490 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, /ул."Ген. Скобелев"/, упи /п-л/ VІІ-957, кв.42 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.186 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІІІ-956, кв.42 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.187 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ІХ-958, кв.42 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.201 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ Х-959, кв.42 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.202 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ІV-978, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.204 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ V-976, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.211 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІ-975, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.212 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІІ-973, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.213 по кк на гр.Сапарева баня упи /п-л/ VІІІ-974, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.214 по КК на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 77-103 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.159 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, /ул."Г.С. Раковски/, упи /п-л/ І-979, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.393 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ІІ-979, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.383 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ІІІ-980, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.519 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ІV - 983, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.386 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ V-984, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.387 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІ-984, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.388 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІІІІ-2266 и упи /п-л/ ІХ-990, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.389 по КК на гр.Сапарева баня, третиращ намаляване ширината на улица с осови точки 88-81-80-79-78-77-72 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.493, №65365.603.490 и №65365.603.490 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, /ул."Ген. Скобелев"/ между кв.42 и кв.36 от 15.00 м. на 14.50 м., между кв.41 и кв.36 от 13.79 м. на 12.80 м., и уширяване на гореописаната улица пред упи /п-л/ VІІІ-974, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.214 по КК на гр.Сапарева баня, съгласно изготвено  предложение за промяна  на проект за изменение на ПУП - ПР.

   2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  Проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

 

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/25.04.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 435

1. Общински съвет гр.Сапарева баня определя маломерните имоти с площ до 10 дка от общински поземлен фонд да бъдат да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок до 1 стопанска година.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня определя наемна цена на имотите в размер на 20,00 лв./дка. годишно за землищата на цялата територия на Община Сапарева баня.

3. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня, при наличие на повече от едно заявление за конкретен маломерен имот да се внесе докладна записка за отдаване под наем по общия ред.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня  възлага на кмета да сключи договорите за наем на имотите по т.1 от решението.

   5. Общински съвет гр.Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

 

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/25.04.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

         ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  чл.44, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1 и  чл.58, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заявление вх.№ З-512 / 12.04.2018 г. от Иван Димитров Станикин и Валентин Димитров Станикин и Заявление вх.№ З-513 / 12.04.2018 г. от Иван Данаилов Станикин

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 436

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба без провеждане на търг или конкурс на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 1891 / 10.08.2017 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1222 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, номер по предходен план: Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-за обществено обслужване, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня с площ: 293 кв.м на Иван Данаилов Станикин, собственик на законно построена сграда с идентификатор № 65365.602.1222.1 и Иван Димитров Станикин и Валентин Димитров Станикин, собственици на законно построена сграда с идентификатор № 65365.602.1222.2 по пазарна цена, определена с настоящото решение.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 82.80 лв. за кв.м. изготвена от лицензиран оценител - инж. Павлин Колев, притежаващ лиценз №100102137 от 12.12.2011 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена в размер на 82,82 лв. за кв.м. за имота подробно описан в т.1 на настоящото решение.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажбата на недвижимия имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/25.04.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

  На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 437


 І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2018 г. приета с Решение № 385 от Протокол № 32 / 31.01.2018 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред" се  добавя №503

- № 503 - самостоятелен обект с идентификатор №65365.601.941.10.7 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ 17,91 кв.м.; Предназначение на самостоятелният обект: За здравни и социални услуги, при съседи на същия етаж: 65365.601.941.10.8 и 65365.601.941.10.6, намиращ се в сграда №10, разположена в поземлен имот с идентификатор №65365.601.941 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ IV - за баня и поликлиника, кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня.

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 278 / 27.07.2016 год./. - самостоятелен обект с идентификатор №65365.601.941.10.7 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ 17,91 кв.м.; Предназначение на самостоятелният обект: За здравни и социални услуги, при съседи на същия етаж: 65365.601.941.10.8 и 65365.601.941.10.6, намиращ се в сграда №10, разположена в поземлен имот с идентификатор №65365.601.941 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ IV - за баня и поликлиника, кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня за срок от пет  години.

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество .

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота в размер на 1,50 лв./кв.м. на месец без ДДС

4. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/25.04.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

  На основание чл.44, ал.1, т.1, т.13, чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.61, ал.1, т.1, ал.3, т.4 от Закона за горите /ЗГ/, чл.17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ и чл.64, ал.2, т.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 438


    1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - подземен ел.провод ниско напрежение от „Трафопост" предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.79, местност „Над селото" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за захранване на поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местност „Фръчковица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност „Под ридо", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с дължина 470 м,, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.79; 65365.35.95, 65365.35.212 и 65365.35.193 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър  - София и поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър  - София, изменена със Заповед № 18 - 9172 от 24.11.2015 година издадена от Началник на служба по Геодезия картография и кадастър - Кюстендил поподащ в подотдел 139 „б" и подотдел 139 „в" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № 156 от 20.02.2018 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

            2.Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - подземен ел.провод ниско напрежение от „Трафопост" предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.79, местност „Над селото" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за захранване на поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местност „Фръчковица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност „Под ридо", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с дължина 470 м, в обхвата на поземлени имоти както следва:

            - 0.016 дка от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.79 , местност „Над селото" по кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на  Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, изменена със Заповед № 18 - 9172 от 24.11.2015 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстенидл, извършено е промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 6 / 27.08.2015 година, точка IІ.12, взето по Протокол № 6/ 27.08.2015 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, с площ от 1755 кв.м, с начин на трайно ползване „Урбанизирана" и начин на трайно ползване „За друг вид застрояване";

- част от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.95, по кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на  Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, изменена със Заповед № 18 - 9172 от 24.11.2015 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ от 13554 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Територия на транспорта" и начин на трайно ползване:"За местен път";

            - 1527 дка от  поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011, местност „Рила", по кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на  Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ от 12401 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Горска" и Начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски ведомствен път"; в поподащ в подотдел 139 „б" и подотдел 139 „в" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница;

            - 0.178 дка от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.212, местност „Валявица",  по кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на  Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ от 1299 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Земеделска" и начин на трайно ползване:"Нива"

            - 0.142 дка от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.193, местност „Валявица",  по кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на  Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 83 от 09.03.2012 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстенидл, с площ от 1447 кв.м, с трайно предназначение на територията: „земеделска" и начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски ведомствен път".

            3.Разрешава започване на процедура по учредяване право на сервитут върху поземлен имот горска територия, както следва:

- 1527 дка от  поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011, местност „Рила", по кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на  Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ от 12401 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Горска" и Начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски ведомствен път"; в поподащ в подотдел 139 „б" и подотдел 139 „в" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница.

4.Дава съгласието си да бъде учредено право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура през поземлени имоти с идентификатори, както следва:

- 0.016 дка от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.79 , местност „Над селото" по кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на  Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, изменена със Заповед № 18 - 9172 от 24.11.2015 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстенидл, извършено е промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 6 / 27.08.2015 година, точка IІ.12, взето по Протокол № 6/ 27.08.2015 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, с площ от 1755 кв.м, с начин на трайно ползване „Урбанизирана" и начин на трайно ползване „За друг вид застрояване";

- част от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.95, по кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на  Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, изменена със Заповед № 18 - 9172 от 24.11.2015 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ от 13554 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Територия на транспорта" и начин на трайно ползване:"За местен път";

            - 0.178 дка от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.212, местност „Валявица",  по кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на  Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ от 1299 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Земеделска" и начин на трайно ползване:"Нива"

            - 0.142 дка от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.193, местност „Валявица",  по кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на  Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 83 от 09.03.2012 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстенидл, с площ от 1447 кв.м, с трайно предназначение на територията: „земеделска" и начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски ведомствен път".

5.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

6.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване  изискванията  на  одобреното  задание  по  т.1.

7.Възложителите да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            8.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2 от  ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или  кметството, както и  на други подходящи места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да се публикува на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  вестник.

            9.Екземпляр от решението да се връчи на заявителите  след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            10.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            11.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/25.04.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 във връзка с чл. 27  ал. 4 и 5  от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 439


  1. Общински съвет Сапарева баня, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.  27  ал. 4 и 5  Закона за местното самоуправление и местната администрация , приема да бъдат отпуснати лица по 200 лв.месечна стипендия за периода от м.май до м.декември 2018 г включително от общинския бюджет за 2018 год. на следните лица:

                 - Любомира Пехливанска

                      - Петър Вълчев

                      - Николай Виячев

                      - Ванеса Емилова

         при условие, че същите са състезатели на СК "Сапарева баня" гр.Сапарева баня.

                    2.Средствата необходими за изплащане на стипендиите да бъдат осигурени от преизпълнение на собствените приходи и отразени по & 40-00 Стипендии по решение на Общински съвет дейност  "Общинска администрация" по бюджета на община Сапарева баня. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /