НовиниПринтирай

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот ПОС /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м

OБЯВА

 

Решение № 411 от Протокол №33/28.02.2018г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-109/26.03.2018г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

1.      Наименование и местонахождение на обектите на търга:

 

1.1.Части от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, които части представляват съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за, както следва:

  • обект № 1 - с площ 70 кв.м.;
  • обект № 2 - с площ 70 кв.м.;
  • обект № 3 - с площ 70 кв.м.,

за поставяне на преместваеми търговски обекти - атракциони, за период от седем месеца годишно, считано от 1 април до 31 октомври за срок от 5 години.

Забележка:Наемателят дължи наемна цена за първата година за период от датата на сключване на договора до 31 октомври 2018 г. За останалия срок от договора наемателят дължи наемна цена годишно за периода от 01 април до 31 октомври.

 1.2. Части от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, които части представляват съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня, както следва:

  • обект № 4 - с площ 50 кв.м.;
  • обект № 5 - с площ 100 кв.м.;

за поставяне на преместваеми търговски обекти за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора.

Началната тръжна цена за отдаване под наем на имотите е както следва:

  • за обект № 1 - с площ 70 кв.м.- в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;
  • за обект № 2 - с площ 70 кв.м. -в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;
  • за обект № 3 - с площ 70 кв.м. -. в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;
  • за обект № 4 - с площ 50 кв.м. -в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;
  • за обект № 5 - с площ 100 кв.м.- в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;

 

съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня, части от недвижим поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня. 

 

2.      Срок за отдаване под наем :

a.                   за период от седем месеца годишно, считано от 1 април до 31 октомври за срок от 5 години за обекти №1, 2 и 3.

b.                  за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора за обекти №4 и 5.

 

           3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена за всеки от обектите, за който се участва, изчислен на база общата площ на обекта, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита -  16.04.2018г. -  17:00 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 23.04.2018г. - 17:00 часа.

           4. Срок за закупуване на тръжна документация -  16.04.2018г., 17:00 часа.

                  Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Община Сапарева баня гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

            5. Срок за подаване на заявления за участие в търга - 16.04.2018г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на обекта/ите - до 16.04.2018г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

           7. Спечелилият търга за отдаване под наем на съответния обект следва да внесе по сметка на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално на времето от сключване на договора до края на първия календарен месец, както и наемната вноска за месеца, следващ сключването на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва частта от имота/ите.

           8. Място, ден и час на провеждане на търга: 17.04.2018г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 24.04.2018г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 23.04.2018г., 17:00 часа.                         

           11. Срок и условия за извършване на оглед на обекта/ите в случай на повторен търг - до 23.04.2018г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на заявления за участие в повторен търг -  23.04.2018г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480