Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 33/28.02.2018г. на заседание на ОбС

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, и чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет грСапарева баня  взе

 

                                                                                      РЕШЕНИЕ №399

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня приема изготвения Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управлението по видове и категории обекти за 2017 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

             

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 400

 

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. приета с Решение №385 от Протокол №32/31.01.2018 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя №156    

- №156 -  104/431 кв.м. идеални части от УПИ І-278, кв.24 по плана на с.Овчарци, целия с площ 431 кв.м.

            ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Георги Илиев Шиков чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2029 / 19.02.2018 г./  - 104/431 кв.м. идеални части от УПИ І-278, кв.24 по плана на с.Овчарци, целия с площ 431 кв.м.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № Лиценз №100100888 от 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината, в размер на  30.00 лв. за 1 кв.м. без ДДС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 40,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС за продажба на - 104/431 кв.м. идеални части от УПИ І-278, кв.24 по плана на с.Овчарци, целия с площ 431 кв.м.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

                                                                                  РЕШЕНИЕ №401

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 21 / 01.02.2006 год./ - помещение с площ 6 кв.м, находящо се на партерен етаж  в сградата на кметство с.Ресилово, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел ІХ - кметство, кв.12 по ЗРП на с.Ресилово за срок от пет  години.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня, на основание чл.14, ал.8 от ЗОбС определя начална тръжна цена за отдаване под наем на част от имота описан в т.І в размер на 5,00  лв./кв.м. на месец.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество и сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №402

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Борис Кръстев Черешарски следният  поземлен  имот:  

 • Имот с № 001150 с площ 1.799 дка. в местността „Самоковско шосе" /"Топилата"/ в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00397 / 23.01.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №403

 

      І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина,  ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

Подотдел 29-д

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бук-71 куб.м, дърва бук 842 пл. куб.м.,; дърва ива - 1 пл. куб.м; едра строителна дървесина трепетлика 15 куб.м и дърва трепетлика 6 пл. куб.м; дърва габър 6 пл. куб.м; едра строителна дървесина липа - 1 куб.м и дърва липа 6 пл. куб.м;

С единична цена за добив е както следва:

-          21 лв. без ДДС за 1 куб.м. строителна дървесина;

-          25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м. дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   4 000лв. без ДДС

                ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдел 29-д по следните начини:

1.Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдел 29-д;

              2.Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за горите, съгласно който се заплащат  разходите за добив.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №404

                                   

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017 г. от Общинска горска територия, предвидени по Горскостопански план 2017г. в подотдел 79 „н" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

   подотдел 79 „н" със стояща маса бял бор 600 куб.м, смърч 740 куб.м, бук 2230 куб.м; ела 10 куб.м;

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2018 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №405

                                   

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017г. в подотдел 119 „г" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 119 „г" със стояща маса ела 850 куб.м, смърч 10 куб.м, бреза 20 куб.м; ива 10 куб.м;

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2018 г. 

2. Общинският съвет гр.Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ406

                                   

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017г.  в подотдели 58 „в", 60 „б" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

   подотдел 58 „в" със стояща маса бял бор 10 куб.м, смърч 250 куб.м, бук 110 куб.м; ела 230 куб.м, ива 80 куб.м;

   подотдел 60 „б" със стояща маса смърч 1060 куб.м, ела 220 куб.м, бял бор 230 куб.м, бук 20 куб.м, ива 10 куб.м;

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2018 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №407

                                   

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017г. в подотдел 97 „г" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

   подотдел 97 „г" със стояща маса бял бор 30 куб.м, смърч 890 куб.м, бяла мура 210 куб.м; ела 10 куб.м;

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2018 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ№408

                                   

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017г. в подотдел 161 „а" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 161 „а" със стояща маса бял бор 1780 куб.м, смърч 20 куб.м, ела 10 куб.м;

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2018 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №409

 

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017г. в подотдел 165 „в" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 165 „в" със стояща маса бял бор 1880 куб.м, смърч 70 куб.м, ела 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2018 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 

На основание: чл. 44, ал.1, т.1; чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.27, ал.3  от ЗМСМА; чл.23, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №410

 

 1. Общински съвет - гр. Сапарева баня одобрява Годишен доклад на Община Сапарева баня / Приложение №1 и Приложение №2/  за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2017 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №411

 

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня изменя годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. приета с Решение №385 от Протокол №32/31.01.2018 година, както следва:

            В раздел VІ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ се изменят 498 и № 499, както следва:    

 

498

част от имот публична общинска собственост с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ от 15205 кв.м., стар идентификатор УПИ ІV, - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява обект №4 с площ 50 кв.м.

50/15205 кв.м.

За търговски обект

499

част от имот публична общинска собственост с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целия с площ от 15205 кв.м., стар идентификатор УПИ ІV, - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява обект №5 с площ 100 кв.м.    

100/15205 кв.м.

За търговски обект

 

ІІ. 1.1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публичен търг с  явно наддаване части от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, които части представляват съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за, както следва:

 • обект № 1 - с площ 70 кв.м.;
 • обект № 2 - с площ 70 кв.м.;
 • обект № 3 - с площ 70 кв.м.,

за поставяне на преместваеми търговски обекти - атракциони, за период от седем месеца годишно, считано от 1 април до 31 октомври за срок от 5 години. Наемателят дължи наемна цена за първата година за период от датата на сключване на договора до 31 октомври 2018 г. За останалия срок от договора наемателя дължи наемна цена годишно за периода от 01 април до 31 октомври.

 1.2. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публичен търг с  явно наддаване части от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, които части представляват съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня, както следва:

 • обект № 4 - с площ 50 кв.м.;
 • обект № 5 - с площ 100 кв.м.;

за поставяне на преместваеми търговски обекти за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора.

2. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с  явно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3. Общински съвет Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имотите, както следва:

 • обект № 1 - с площ 70 кв.м. в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;
 • обект № 2 - с площ 70 кв.м. в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;
 • обект № 3 - с площ 70 кв.м. . в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;
 • обект № 4 - с площ 50 кв.м. в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;
 • обект № 5 - с площ 100 кв.м. . в размер на 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС;

 

съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня, части от недвижим поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня. 

4.    Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:   чл.21,ал.1, т.8 и ал.2, във вр. с чл.27, ал.5 от ЗМСМА; чл.25,   ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.78а  от ППЗСПЗЗ;

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №412

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да се проведе  процедура за  промяна  начина на трайно ползване от „пасище" в  „друг вид земеделска земя" на имот общинска собственост /АОС   № 46 / 31.08.2010г./ представляващ: поземлен имот с  идентификатор 65365.58.239,  местност „До Джерман" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  община Сапарева баня  с площ 13 664 кв.м.  начин на трайно ползване: „пасище",  при съседи имоти №№ 65365.43.205, 65365.58.286, 65365.58.1 и 65365.58.240   съгласно скица,  представляваща неразделна част от настоящото решение.

2.  Общински съвет гр.Сапарева баня  възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:   чл.21,ал.1, т.8 и ал.2, във вр. с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.25,   ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.78а  от ППЗСПЗЗ;

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ №414

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да се проведе  процедура за промяна  начина на трайно ползване от „дере" в  „селскостопански,  горски, ведомствен път" на имот общинска собственост,   представляващ  поземлен имот с  идентификатор 65365.29.133  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня  с площ 206,00  кв.м.  начин на трайно ползване: „дере",  при съседи имоти №№ 65365.29.70, 65365.29.134, 65365.29.130, 65365.28.145 и 65365.29.132   съгласно скица,  представляваща неразделна част от настоящото решение.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня  възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:   чл.21,ал.1, т.8 и ал.2, във вр. с чл.27, ал.5 от ЗМСМА; чл.25,   ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.78а  от ППЗСПЗЗ;

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ  №415

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да се проведе  процедура  за промана начина на трайно ползване от „пасище" в  „друг вид земеделска земя" на имот общинска собственост /АОС   № 308 / 10.08.2017 г./ представляващ: поземлен имот с  идентификатор 65365.58.4,  местност „Под Ридо" по Кадастралната карта  гр.Сапарева баня , община Сапарева баня  с площ 3 124 кв.м.  начин на трайно ползване: „пасище",  при съседи имоти №№ 65365.43.205,  65365.58.240 и 65365.58.3    съгласно скица,  представляваща неразделна част от настоящото решение.

2.  Общински съвет гр.Сапарева баня  възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 33/28.02.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

  

На основание:   чл.21,ал.1, т.8 и ал.2, във вр. с чл.27, ал.5 от ЗМСМА; чл.25,   ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.78а  от ППЗСПЗЗ;

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ  №416

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да се проведе  процедура  за промяна начина на трайно ползване от „ за селскостопански горски, ведомствен път" в  „друг вид земеделска земя" на имот общинска собственост,  представляващ  поземлен имот с  идентификатор 65365.26.126  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня  с площ 130,00 кв.м.  начин на трайно ползване: „селскостопански, горски, ведомствен път",  при съседи имоти №№ 65365.26.26, 65365.26.82, 65365.26.83 и 65365.26.125,   съгласно скица,  представляваща неразделна част от настоящото решение.

2.  Общински съвет гр.Сапарева баня  възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /