Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис - извлечение от Протокол №32/31.01.2018г. на заседание на ОбС


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германeя" №1, телефони: 0707/ 2-23-65; 0888506822:
e-mail : obc_sbanya@abv.bgПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост


                                                                  Общински съвет гр. Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ №385

Общински съвет гр.Сапарева баня приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2018 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Иван Куйов /

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС


На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г. и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е №386

 


1. Общински съвет Сапарева баня приема бюджета на община Сапарева баня за 2018 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 5 662 428 лв. съгласно Приложение № 1 в т. ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 527 148 лв. в т.ч.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държава дейности в размер на 2 459 065 лв.
1.1.1.2 . Преходен остатък от 2017 година в размер на 97 720 лв., финансирани със същата сума съгласно Приложение № 6
1.1.1.3 . Чужди средства на разпореждане по проект/ - / 24 637,00 лв.
1.1.1.4 . Нетни приходи от продажба на услуги и др./ - / 5000.00 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 135 280.00 лв. в т.ч.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 630 000.00 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 278 000.00 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 355 300.00 лв. в т.ч.
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 310 800.00 лв. в т.ч.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 44 500.00 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 159 500.00 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на / - / 50 704 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 152 147. 00 лв.
1.1.2.7. Финансиран е/ - / 471082.00 лв.
1.1.2.7.1. Погашение по дългосрочни заеми флаг - 0.00лв.
1.1.2.7.2. Чужди средства - 0.00 лв.
1.1.2.7.3. Погашения по кредити/ -/ 421 082.00 лв.
1.1.2.7.4. Отчисления по ЗУО/ -/ 50 000.00 лв.
1.1.2.7.5. Преходен остатък от 2017 година в размер на  82 119.00 лв.съгласно Приложение № 6

1.2. По разходите в размер на 5 662 428.00 лв. разпределени по дейности, функции и параграфи съгласно приложение № 1.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 527 148.00 лв. в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 20 000.00 лв
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 51 500.00 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 3 083 780 .00 лв. в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 15 000,00лв.
1.3. Утвърждава общински бюджет за 2018 година, с положително салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа
2. Приема инвестиционната програма по бюджета на общината за 2018 година в размер на 341 125.00 лв. и други източници в размер на
3 207 070.00лв. /поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране/ съгласно приложение № 3.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 година по приложение № 1 и приема числеността и СБРЗ на персонала в местните дейности и дофинансиране през 2018 година, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети. съгласно Приложение № 21.
3.1. За делегирана от държавата дейност „Здравеопазване", в рамките на средствата определени по стандарта и численост съгласно Приложение 21
3.2. За местните дейности дофинансиране и общинско предприятие „Общинско лесничейство", в рамките на приложение № 1 и численост съгласно приложение № 21
3.3Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" съгласно приложение 21
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1. Членски внос - 5 000.00 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 40 000.00 лв.
4.3. Стипендии в размер на 5 000.00 лв./ за стипендии, осигурявани от местни приходи/
4.4. Субсидии за:
4.4.1. Читалища - 70 625.00 лв., в т.ч. 58 625.00 лв. субсидия от РБ и 12 000.00 лв. дофинансиране.
4.4.2. Спортни клубове - 35 000.00 лв.съгласно приложение № 22
4.4.3. Организации с нестопанска цел - 1000.00 лв. съгласно приложение № 22
4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по представянето и отчитането на целевите средства по точка 4.1. - 4.3.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер до 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 4000.00 лв.
6. Утвърждава списък на длъжностите - пътуващ педагогически персонал, който има право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работи, по приложение № 24 с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.
6.1. Упълномощава кмета на общината текущо, при промяна на лицата да утвърждава поименен списък по т.6
7. Утвърждава разходите и приходите на общинско предприятие „Общинско лесничейство", съгласно Приложение № 25.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства на Европейски съюз в размер 2 491 365.00 лв. съгласно Приложение 8
9. Приема субсидирана численост на персонала в читалищата съгласно приложение 12.
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Приложение № 26
11. Определя максимален размер на дълга както следва:
11.1. Максимален размер за поемане на новия общински дълг за 2018 год. в размер на 400 000.00 лв.
11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 г. в размер на 0.00 лева
11.3. Общинският дълг и общинските гаранции към края на 2018 год. в размер на 400 000.00 лв.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. - 350 000лв. при спазване на правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи , които могат да бъдат поети през 2018 год. в размер на 800 000лв. при спазване на правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета 2018 година в размер не по- малко от 30% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2017 год. или
183 086.00 лв. съгласно Приложение 2.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на не по- малко от 30% от размера на вземанията или 360 000.00 лв.
16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
16.2. В частта на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга без да изменя общия размер на разходите.
16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
16.4. Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.
17. Възлага на кмета:
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.
17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи, и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
17.5 Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина до преустановяване на нарушението.
17.6. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителната записка към тях.
17.7. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит
18. Упълномощава кмета:
18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства на структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, но национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци по Приложение № 4
20. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020
г. съгласно приложение № 13.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 14.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС


На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.1, ал.4 и чл.100, ал.9 от ППЗСПЗЗ


Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №387


1.Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо ползване по Приложение 1 - Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване за 2018/2019 стопанска година;
2. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване по Приложение 2 - Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2018/2019 стопанска година;
3. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години, считано от 01.10.2018г.
4. Общински съвет дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
5. Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т.4 и т.5 се проведат по реда на Закона за общинската собственост.
6. Приема правила за ползване на мери пасища и ливади от Общински поземлен фонд на територията на община Сапарева баня за 2018/2019 стопанска година - Приложение 3.
7. Приема годишен план за паша за 2018/2019 стопанска година на община Сапарева баня - приложение 4.
8. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, -инж. Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 година от Камарата на независимите оценители в България, определена по пазарен механизъм в съответното землище за община Сапарева баня, в размер както следва:

ЗЕМЛИЩЕ ПАСИЩА и МЕРИ
лв./дка ЛИВАДИ
лв./дка
гр.Сапарева баня 7.00 лв./ дка 15.00 лв./ дка
с.Сапарево 7.00 лв./ дка 14.00 лв./ дка
с.Овчарци 7.00 лв./ дка 13.00 лв./ дка
с.Ресилово 7.00 лв./ дка 16.00 лв./ дка
9. Определя цена за ползване на мери, пасища и ливади за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2018/2019 година в размер на 8,00 лева за мери и пасища и 16,00 лева за ливади на декар.
10. Общински съвет гр. Сапарева баня, възлага на Кмета на община Сапарева баня да сключи договорите за наем по реда и условията на чл. 37и ал.12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ както и да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
11.Списъците одобрени с Решение на общински съвет Сапарева баня да се обявят в сградата на Община Сапарева баня, кметствата в с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово и да се публикуват на интернет страницата на Община Сапарева баня в срок до 01.03.2018 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 , чл.41, ал.2 от ЗОбС , чл.33 от ЗС, чл.52, ал.,1 чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество

 


Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №388

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и „П и М консултинг" АД със седалище и адрес на управление гр.Видин 3700, обл.Видин, общ.Видин, ул. „Екзарх Йосиф", бл.7, вх.В, ап.34, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 105011165, представлявано от Владимир Петков Илиев - изпълнителен директор, чрез продажбата дела на Общината, който общински имот е 339 / 1114 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор №65365.602.1117 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №КД-14-10-360/28.10.2011 г. на Началника на СГКК - Кюстендил, съставляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.1а по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 г. на Председателя на ОбНС гр.Ст. Димитров, изменен със Заповед №491/17.07.2007г. на Кмета на Община Сапарева баня, целият с площ от 1117.00 кв.м., от които 775 / 1114 кв.м. ид. части са собственост на „П и М консултинг" АД със седалище и адрес на управление гр.Видин 3700, обл.Видин, общ.Видин, ул. „Екзарх Йосиф", бл.7, вх.В, ап.34, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 105011165, представлявано от Владимир Петков Илиев - изпълнителен директор, видно от Постановление №6188 от 29.11.2016 г. на Окръжен съд - Благоевград вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под Акт №117, т.14, д.№2006, вх.рег.№ 3831 / 04.10.2017 г.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 100,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж.Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № 100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на общината .

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 100,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС за продажба на 339 / 1114 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор №65365.602.1117 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №КД-14-10-360/28.10.2011 г. на Началника на СГКК - Кюстендил, съставляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.1а по плана на гр.Сапарева баня одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 г. на Председателя на ОбНС гр.Ст. Димитров, изменен със Заповед №491/17.07.2007г. на Кмета на Община Сапарева баня, целият с площ от 1117.00 кв.м.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т. 1 от настоящото решение .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.1 във връзка чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество                                                                Общински съвет гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №389


І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, следният недвижим имот - частна общинска собственост:
- поземлен имот с идентификатор № 65365.11.48, местност „Блатото" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС № 913 / 28.10.2013 г./, с площ от 13445 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011048, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 20,00 лв. /дка. годишно.
ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС


Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;Общински съвет гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №390

І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, следният недвижим имот - частна общинска собственост:
- поземлен имот № 040030, местност „Лютите долци" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1789 / 03.04.2017 г./ с площ от 123,867 дка, начин на трайно ползване: Ерозирана нива, категория на земята при неполивни условия: Девета, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 18,00 лв. / дка. годишно.
ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.                                                                    Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №391

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Елена Илиева Соколова следният поземлен имот:
• Имот с № 001015 с площ 1.310 дка. в местността „Самоковско шосе" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00391 / 04.01.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /

 

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1, т.6 и т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА


Общински съвет гр. Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ №392


І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да възстанови на Боян Райчев Болюков сумата от 3687.30лв., заплатена на 02.02.2015г. от същия с платежно нареждане от 02.02.2015г. относно закупуване на 170/690 ид.части от УПИ 448 кв.29 по плана на с.Овчарци, поради неосъществено основание.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

Общински съвет Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 393

 


На Основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.103 и 104 от Закона за задълженията и договорите НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ по Докладна записка с изх.№М-5-1/25.01.2018г., Относно: Постъпила молба от „Ирго" ООД, гр.Сапарева баня, ул.„Перуника" №6, представлявано от Ирена Николова Ангелкова-Виячева

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС


На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.17а, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б от ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е №394


1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор №020004, местност "Киразлъко", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №020004, местност "Киразлъко", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:
- Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/
- Плътност на застрояване - Ппл - 60 %
- Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2
- Минимална озеленена площ - 40%
С цел изграждане на малкоетажни къщи за настаняване на туристи.

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на одобреното задание по т.1.
5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.
6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен весник.
7.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева баня.
8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 


На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА


Общински съвет - Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 395

Общински съвет - Сапарева баня приема Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. юли 2017г. до м. декември 2017г. включително.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбСНа основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗФУКПСОбщински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 396

 

Общински съвет- Сапарева баня, одобрява подписаното споразумение за сътрудничество с Общините от РСУО "РИЛА ЕКО"/Кюстендил, Бобов дол, Сапарева баня, Невестино и Трекляно/, за възлагане на обществени поръчки, според стойностните прагове с предмет "Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Регионално депо за неопасни отпадъци - Дупница", в землищата на с. Джерман и с. Грамаде, съдържащ ПУП и инвестиционен проект" и "Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обект "Регионално депо за неопасни отпадъци - Дупница" в землищата на с. Джерман и с. Грамаде". /Приложение №1 към решението/

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС


На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за проект „Ремонт и модернизация на ОДЗ "Св. Анна", гр. Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие"

 


Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 397

1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да издаде Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" в размер на 66 708,86лева(шестдесет шест хиляди седемстотин осем лева, 86 ст.) за обезпечаване на 100 на сто от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за проект „Ремонт и модернизация на ОДЗ "Св. Анна", гр. Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".
2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия относно издаването на запис на заповед, както и да подготви и подпише всички необходими документи за получаване на авансовото плащане по договор № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сапарева баня, проведено на 31.01.2018г., Протокол № 32 , т. 13 от дневния ред по докладна записка № Д-8 / 29.01.2018г. при кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали се", и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Сапарева баня.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /